Обществени поръчки

Процедурите за възлагане на обществени поръчки са основният способ за разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, включително на средства, предоставени от Европейската общност. Специалната уредба има за цел да осигури публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, както и равнопоставеност между участниците и недопускане на дискриминация. Доброто познаване и боравене с нормативната уредба позволява провежданите процедурите за възлагане на обществени поръчки да бъдат извършени правилно и законосъобразно.

В Консултантска къща „Велинов и партньори” работят едни от водещите специалисти в сферата на обществените поръчки. Притежаваме богат професионален опит в консултирането, както на възложители, така и на множество участници в обществени поръчки.

Предлагаме консултации във връзка с изготвяне на цялата конкурсна документация за провеждане на открита или ограничена процедура за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, както и процедури на договаряне с и без обявление, конкурс за проект, състезателен диалог, сключване на рамково споразумение.

На възложителите на обществени поръчки предлагаме правни услуги във всички етапи от провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка – изготвяне на документация за участие,  участие в работата на комисията  (като външен експерт или правоспособен юрист), сключване и прекратяване на договори за възлагане на обществена поръчка, изготвяне на всички образци на Агенция по обществени поръчки.

Можем да предложим и процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и обжалване на наказателни постановления на Агенцията за държавна финансова инспекция и предоставяне на правни становища по всички въпроси, свързани с обществените поръчки.

Опитът, който сме натрупали през годините, помага на нашите клиенти да провеждат законосъобразни процедури в качеството им на възложители по тях.

На участниците и кандидатите в обществени поръчки предлагаме правни консултации при участие в процедури по реда на Закона за обществените поръчки, в това число – изготвяне на всички необходими документи за подаване на оферти за участие,  изготвяне на писмени обосновки, съдействие при изготвяне на предложения за изпълнение на поръчката, процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд във връзка с обжалване актовете на възложителите, както и консултиране във връзка с изпълнение и/или изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Публикации по темата:

In-house възлагане – 1

Ново методическо указание на Агенцията по обществени поръчки във връзка с прилагането на т.нар. “in-house“ възлагане като едно от изключенията по Закона за обществените поръчки

Новото Методическо указание № МУ-6 от 09 юли 2021 г. относно прилагане на изключенията по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 от Закона

Прочетете повече »

Зелените обществени поръчки – инструмент за реализиране на целите на политиката за опазване на околната среда

„Зелените“ обществени поръчки (ЗеОП) се провеждат по процедура, при която екологични съображения се вземат предвид в рамките на процеса на възлагане на обществената поръчка. Съгласно

Прочетете повече »

Процедурата за възлагане на обществени поръчки „Партньорство за иновации”

Партньорството за иновации е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, предвидена в Директива 2014/24/ЕС, която може да се използва единствено в случаи, когато пазарът

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights