fbpx

Обществени поръчки

Процедурите за възлагане на обществени поръчки са основният способ за разходване на бюджетни и извънбюджетни средства, включително на средства, предоставени от Европейската общност. Специалната уредба има за цел да осигури публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, както и равнопоставеност между участниците и недопускане на дискриминация. Доброто познаване и боравене с нормативната уредба позволява провежданите процедурите за възлагане на обществени поръчки да бъдат извършени правилно и законосъобразно.

В Консултантска къща „Велинов и партньори” работят едни от водещите специалисти в сферата на обществените поръчки. Притежаваме богат професионален опит в консултирането, както на възложители, така и на множество участници в обществени поръчки.

Предлагаме консултации във връзка с изготвяне на цялата конкурсна документация за провеждане на открита или ограничена процедура за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, както и процедури на договаряне с и без обявление, конкурс за проект, състезателен диалог, сключване на рамково споразумение.

На възложителите на обществени поръчки предлагаме правни услуги във всички етапи от провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка – изготвяне на документация за участие,  участие в работата на комисията  (като външен експерт или правоспособен юрист), сключване и прекратяване на договори за възлагане на обществена поръчка, изготвяне на всички образци на Агенция по обществени поръчки.

Можем да предложим и процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и обжалване на наказателни постановления на Агенцията за държавна финансова инспекция и предоставяне на правни становища по всички въпроси, свързани с обществените поръчки.

Опитът, който сме натрупали през годините, помага на нашите клиенти да провеждат законосъобразни процедури в качеството им на възложители по тях.

На участниците и кандидатите в обществени поръчки предлагаме правни консултации при участие в процедури по реда на Закона за обществените поръчки, в това число – изготвяне на всички необходими документи за подаване на оферти за участие,  изготвяне на писмени обосновки, съдействие при изготвяне на предложения за изпълнение на поръчката, процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд във връзка с обжалване актовете на възложителите, както и консултиране във връзка с изпълнение и/или изменение на сключен договор за обществена поръчка.