Весела Велинова

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2009 г.

Професионален опит

Притежава опит в комплексното правно обслужване на сдружения с нестопанска цел и търговски дружества при текущата им дейност; консултиране на лизингови и застрахователни компании, търговци на медицински изделия и горива, транспортни дружества и др.; водене на преговори относно сключване на договори и споразумения за уреждане на търговски взаимоотношения и извънсъдебно решаване на спорове; изготвяне на правни документи и анализи в сферата на гражданското и търговското право.

Осъществява процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела във връзка с решаване на търговски и граждански спорове, производства по несъстоятелност, както и при индивидуално принудително изпълнение с цел удовлетворяване на парични вземания.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2010 г.

Сфери на дейност

Работи в областта на търговско право, събиране на вземания – изпълнително производство, данъчно право, процесуално представителство.

Членство в професионални организации

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2011 г.

Езици

Владее английски и немски език.

Verified by MonsterInsights