Мариана Кирева

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2011 г.

Магистър по бизнес администрация (MBA) в Cardiff Metropolitan University, UK, випуск 2012 г.

Професионален опит

Професионалният ѝ опит включва изготвяне на правни анализи във връзка с информационно осигуряване на законотворческия процес като законодателен сътрудник в Народното събрание на Република България.

Притежава опит в правно консултиране на български и чуждестранни юридически лица в областта на корпоративното право и търговските сделки, в т.ч. изготвяне на правни становища, извършване на правни анализи (due diligence), консултиране относно правните аспекти, касаещи чуждестранните инвестиции на българския пазар.

Извършва консултации и съдействие при сключване на договори и извънсъдебни споразумения; представителство при водене на преговори; изготвяне на правна документация във връзка с искови, обезпечителни и изпълнителни производства.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2012 г.

Сфера на дейност

Oблигационно и търговско право, международно частно право и право на интелектуалната собственост.

Езици

Владее английски и немски език.

Verified by MonsterInsights