Мариана Кирева

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2011 г.

Магистър по бизнес администрация (MBA) в Cardiff Metropolitan University, UK, випуск 2012 г.

Професионален опит

Професионалният ѝ опит включва информационно осигуряване на законотворческия процес като законодателен сътрудник в Народното събрание на Република България.

Притежава опит в правното консултиране на български и чуждестранни юридически лица в областта на търговското право и търговските сделки, в т.ч. изготвяне на правни становища, извършване на правни анализи (due diligence), консултиране относно правните аспекти, касаещи чуждестранните инвестиции на българския пазар и др.

Извършва консултации и съдействие при сключване на договори, сделки с недвижими имоти, представителство при водене на преговори и извънсъдебно решаване на спорове.

Осъществява процесуално представителство по искови, обезпечителни и изпълнителни производства пред съдебни органи и арбитражи.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2012 г.

Сфера на дейност

Oблигационно право, търговско право и търговски сделки, гражданско право и процес, вещно право, застрахователно право, административно-наказателни производства и др.

Езици

Владее английски и италиански език.

Verified by MonsterInsights