fbpx

GDPR: Защита на личните данни

Администратор на лични данни - 4

Превантивни мерки срещу нарушения на сигурността на данни в киберпространството и задължения на администратора на лични данни при тяхното установяване

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични

Прочетете повече »

Обработване на данни, свързани със здравословното състояние на служителите, по време на пандемията от коронавирус (COVID-19)

Усложнената в световен план епидемична обстановка и предприетите на територията на Република България противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса (COVID-19) поставят множество въпроси пред работодателите,

Прочетете повече »

С какви права разполагат физическите лица след неправомерното разпространение на свързана с тях информация, съдържаща се в базата данни на НАП

По информация, публикувана на сайта на Национална агенция по приходите (НАП), 3% от информацията, съдържаща се в базата данни на агенцията, е била обект на

Прочетете повече »

КЗЛД наложи първата имуществена санкция във връзка с незаконосъобразно обработване на лични данни, продължило след влизане в сила на Общия Регламент за защита на данните (ОРЗД)

Със свое решение  № ППН-01-111/2018 Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) наложи на българска банка /„Т. Б. А. Б.” ЕАД/ имуществена санкция в размер

Прочетете повече »