Асен Велинов

Старши партньор

Адвокат и старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори”.

Образование

Завършил специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1999 г.

Членство в професионални организации

Вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002 г.

Професионален опит

Притежава богат опит в областта на трудовото право, включително процедури по масови уволнения и участие в преговори за сключване на колективни трудови договори. Има опит в консултирането на работодатели относно преструктуриране на цели предприятия.

Хоноруван асистент в Университет за Национално и Световно Стопанство, катедра: “Труд и Социална политика”, специалност “КТД в предприятията” от 2002 г. до 2008 г.

Консултант по обществени поръчки в проект „Инициатива отворено управление” към Американската агенция за международно развитие – февруари 2004 г. – март 2008 г.

Участие в разработването на стандартизираните документи по обществени поръчки за нуждите на Агенцията по обществените поръчки към Министерство на икономиката на РБ.

Участие в разработването на въпросник за одитиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за нуждите на Сметната палата.

Провеждане на семинари и обучения по Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба – за нуждите на Агенцията за държавен и финансов контрол, Сметна палата, Института по публична администрация и др.

Сфера на дейност

Работи в областта на трудово, осигурително и търговско право, обществени поръчки, право на интелектуална собственост и процесуално представителство. Специалист в сферата на защитата на лични данни с богат опит в консултирането на администратори на лични данни относно изискванията за законосъобразно обработване на  данни в съответствие с националната и европейска нормативна рамка. Предоставяне на консултантски услуги по цялостно привеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 /”GDPR”/. Лектор на семинари и обучения, вкл. водещ лектор на събитието „Get Ready for the GDPR“, организирано от Групата b2b Media.

Езици

Владее английски и руски език.

Публикации

  • Социален диалог: Анализ на ефективността на законодателството, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), декември 2001 г.
  • Социален диалог и трудови отношения в България, Трудови отношения в Югоизточна Европа – Преглед на законодателството през 2003 г., Доклад 78, издание на Европейския синдикален институт  и Пакта за стабилност за  Югоизточна Европа, Инициатива за социално сближаване 2003 г.
  • Оценка на функционирането на формите и механизмите на социалния диалог, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС),  март 2002 г.
  • Анализ на състоянието и перспективите на колективното договаряне в сравнение с добрите Европейски практики, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), София, декември 2001 г.
  • Антикорупционни практики в данъчната администрация, в. “Пари”, бр. 234 от 2003 г.
Verified by MonsterInsights