Търговско право

Дейността на Консултантска къща „Велинов и партньори“ в областта на търговското право включва:

  • учредяване на всички видове търговски дружества и обединения от търговски субекти, в т.ч. холдингови структури, консорциуми, клонове и представителства на чуждестранни дружества;
  • преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
  • съдействие и представителство във връзка с организацията на общи събрания на дружества, учредителни събрания;
  • изготвяне на устави, учредителни дружествени договори, протоколи, покани, решения и други вътрешни актове на дружеството;
  • съдействие при изваждане на разрешителни, лицензи и други актове, необходими за осъществяване на търговската дейност;
  • изготвяне на документи за вписване и заличаване на обстоятелства по ЗОЗ и представителство пред Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ);
  • представителство пред съответните държавни органи и институции.

Ние предоставяме съвети за цялостно и дългосрочно корпоративно планиране на новосъздадени и функциониращи дружества.

Предлагаме пълен набор от услуги на клиентите си, включващ предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация, предоставяне на данъчни консултации и представителство при сключване на сделки.

Verified by MonsterInsights