Събиране на просрочени вземания

Консултантска къща „Велинов и партньори“ осигурява правна защита на интересите на кредитора, предлагайки следните услуги:

  • консултации относно най-подходящите и ефективни действия, които могат да бъдат предприети за събиране на пакети от вземания или на конкретно вземане;
  • предварително проучване на имущественото състояние на длъжника и изработване на конкретна стратегия за събиране на дължимите суми;
  • изготвяне и изпращане на покани за доброволно изпълнение до лица с просрочени задължения;
  • подготвяне на всички необходими документи за стартиране на съдебни производства с цел принудително събиране на просрочени вземания;
  • процесуално представителство по обезпечителни, заповедни, искови, арбитражни и изпълнителни производства.
Verified by MonsterInsights