Съдебни и арбитражни спорове

Ефективното управление и разрешаване на спорове представлява съществена част от нашата практика.

Предлагаме на клиентите си осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни инстанции във връзка с търговски и граждански спорове, процедури по събиране на вземания, трудовоправни и данъчни спорове, вещно и административноправни спорове, процедури във връзка с нелоялна конкуренция, процедури по обжалване на обществени поръчки и спорове във връзка с сключени договори по обществени поръчки и др.

Екипът на консултантска къща „Велинов и партньори“ осъществява процесуално представителство и в рамките на арбитражни производства.

Независимо от богатия ни процесуален опит, когато е уместно съветваме клиентите ни съответният спор да бъде разрешен чрез постигане на извънсъдебна спогодба или чрез медиация, разбира се, при условие, че посочените способи защитават ефективно и в максимална степен интересите на клиента.

Verified by MonsterInsights