Нови правни възможности за индексация на цените по договорите за обществени поръчки при инфлация

На 05.08.2022 г. в бр. 62 на Държавен вестник бе обнародван Закон за допълнение на Закона за обществените поръчки, с който в ЗОП се създава нова законова разпоредба (чл. 117а) относно реда за изменение на цените на договорите за обществени поръчки при инфлация. Като мотив за предложената законодателна промяна вносителите на законопроекта сочат текущите инфлационни процеси, породени от дисбаланса в търсенето и предлагането на основни промишлени суровини и стоки вследствие на глобалната епидемична обстановка, както и от нарушените канали на доставка на суровини във връзка с военния конфликт между Руската федерация и Украйна. Особено завишени вследствие на инфлацията са цените на основните строителни продукти, като по данни на НСИ относно нарастващата промишлена инфлация, в края на 2021 г. същата достига до 30,78% спрямо предходната година. Посочените обстоятелства налагат да бъде създаден правен механизъм, чрез който да се даде възможност за изпълнението на вече сключените договори за обществени поръчки. Поради рестриктивните законови разпоредби относно изменението на договорите за обществени поръчки страните бяха ограничени относно предоговарянето на цените и независимо от инфлационните процеси изпълнителите бяха длъжни да предоставят договорените доставки, услуги или строителство на цени, неотговарящи на стопанските реалности. В тази връзка целеният от новото законово допълнение резултат е да се осигури изпълнението на сключените договори, което да бъде стопански поносимо за изпълнителите и подизпълнителите.

Условие за индексацията, съгласно новоприетата разпоредба на чл. 117а от ЗОП, е наличието на „инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора“. Като допълнителна предпоставка за индексация на цените, в разпоредбата на чл. 117а от ЗОП е предвидено в конкретния случай да е налице една от хипотезите по т. 1, 2 или 3 от чл. 116, ал. 1 от ЗОП, а именно – промяната да е била предвидена в документацията (т. 1), да е необходимо извършване на допълнителни доставки, услуги или СМР и смяната на изпълнителя да е невъзможна или да създава значителни затруднения (т. 2) или да е възникнала необходимост от изменение поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди при полагане на дължимата грижа (т. 3).

Съгласно новоприетата разпоредба на чл. 117а от ЗОП изменението на цената във връзка с инфлацията се извършва по методика, одобрена с акт на Министерски съвет. Целта на методиката е да бъдат установени единни и обективни критерии относно индексацията. Същата методика ще се прилага и при индексацията на договори за обществени поръчки, сключени преди влизането в сила на промените (съгласно предвиденото в преходните и заключителните разпоредби на закона за допълнение на ЗОП) в случаите по т. 2 или 3 от чл. 116, ал. 1 от ЗОП.  

С оглед настоящата политическа ситуация в страната и необходимостта за бизнеса от своевременно приемане на  методиката за индексация на цените, очакванията за предприемане на действия в тази посока са насочени към служебното правителство.

 

Повече информация относно законопроекта може да откриете тук.

Пълният текст на обнародвания в ДВ Закон за допълнение на ЗОП може да откриете тук.

 

 

Verified by MonsterInsights