Защита имуществото на длъжника

Дейността на Консултантска къща „Велинов и партньори“ с цел защита правата и интересите на длъжника включва:

  • процесуално представителство и осъществяване на всички необходими съдебни действия в рамките на искови и заповедни производства, образувани срещу длъжника;
  • защита в производства по принудително изпълнение;
  • консултации относно възможните правни и фактически действия, насочени към опазване собствеността и ползването на движимото и недвижимото му имущество;
  • съдействие при водене на преговори с цел отсрочване или разсрочване на дълга, изготвяне на споразумения за разсрочено плащане.
Verified by MonsterInsights