fbpx

Право на интелектуалната собственост

Екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“ предоставя консултации и правни становища както в сферата на авторските и сродните му права, така и в областта на правото на индустриална собственост.

Ние оказваме професионална подкрепа на местни и чуждестранни клиенти по следните въпроси:

  • подготовка на документи за получаване на патенти за изобретения, индустриален дизайн и полезни модели, регистрация на търговски марки, в т.ч. и марки на Общността;
  • изготвяне на споразумения за предоставяне на права върху интелектуалната собственост, договори за лицензи, споразумения за трансфер на ноу-хау, франчайзингови споразумения;
  • извършване на проучвания за търговски марки и патенти във всички сфери на науката и техниката;
  • подготвяне и подаване на възражения и искове за заличаване и отменяне на регистрирани обекти на индустриална собственост;
  • цялостно правно проучване и анализ на права на интелектуалната собственост, управление и защита на права върху интелектуална собственост.