Административни производства

Предоставяме правни консултации, процесуално представителство и защита правата на юридически и физически лица, както в производствата по реда на Закона за администраивните нарушения и наказания във връзка с налагане на административни санкции и обжалване на наказателни постановления, така и в производства по принудително изпълнение на влезли в сила наказателни постановления.

Verified by MonsterInsights