Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация

На 30.09.2022 г. беше обнародвана в Държавен вестник и влезе в сила Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Същата е приета от Министерски съвет на основание чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и след сериозен обществен дебат. Условие за индексацията на договорената по обществената поръчка цена, съгласно разпоредбата на чл. 117а от ЗОП, е наличието на „инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора“. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация се определя по формула, предвидена в Методиката и  базираща се на няколко компонента:

– изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение;

– индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

– индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие;

– тежестeн коефициент за съответния вид строеж съгласно приетата с Методиката таблица за тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

Предвидено е, че на изменение подлежат цените за извършени дейности по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, приети след 30.06.2021 г.

Следва да се отбележи, че приетата Методика касае единствено договорите за обществени поръчки (и рамковите споразумения) с обект строителство и не регламентира реда за индексиране на договорите с обект доставки или услуги. 

Пълния текст на обнародваната в Държавен вестник „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“ може да откриете тук.

Повече информация относно обществената консултация и предоставените становища от заинтересованите лица по повод Методиката можете да намерите на Портала за обществени консултации на МС тук.

Verified by MonsterInsights