fbpx

Вещно право и строителство

Услугите ни в тази сфера включват:

  • юридически анализи и оценки на правния статус на недвижими имоти, включително извършване на пълна проверка на вещните права, на наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и други изискуеми документи във връзка с придобивания на недвижими имоти;
  • предоставяне на правни съвети и изготвяне на документация във връзка с договори по международно признати стандартни условия (FIDIC);
  • подготвяне на договори за строителство, за осъществяване на строителен надзор и мониторинг;
  • оказване на съдействие при получаването на различни разрешения свързани с вещните права и строителството;
  • комплексни консултации, включващи и съвети за финансиране на проекти, свързани с придобиването и управлението на недвижими имоти.