fbpx

Законодателни промени и полезни факти от света на правото

Whistleblower Directive - 7

Новости, свързани с предстоящото транспониране на Директивата за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на закона (т.нар. Whistleblower Directive)

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото

Прочетете повече »
Гражданско дружество – 7

Принудително изпълнение срещу съдружник в гражданско дружество

Какво представлява гражданското дружество? Разрешаването на проблематиката относно принудителното изпълнение срещу лице, което е и съдружник в гражданско дружество, налага предварително изясняване на правната същност

Прочетете повече »
Тълкователно решение на ВКС

ВКС постанови важно тълкувателно решение относно развалянето на договор за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот при евикция на купувача

С Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. по Тълкувателно дело № 1/2019 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен

Прочетете повече »

Министерството на правосъдието предлага промени в ГПК и НПК, регламентиращи извършването на процесуални действия в електронна форма

Министерството на правосъдието (МП) предлага намаляване с 15% на държавната такса по граждански дела в случаи на подаване на искове за защита на лични или

Прочетете повече »