Капиталови пазари

При нас може да получите необходимото разясняване и консултиране относно законодателната уредба, регламентираща капиталовите пазари.

Нашите адвокати притежават опит в дела, свързани със защита на интересите на мажоритарни и миноритарни акционери в публични дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел и управляващи дружества.

В областта на капиталовите пазари предлаганите от нас услуги включват:

  • консултиране при процедури за регистриране на емисии ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар;
  • изготвяне на търгови предложения за предлагане на ценни книжа;
  • консултиране при процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ);
  • консултиране при процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник и др.
Verified by MonsterInsights