Европроекти

Консултантска къща “Велинов и партньори” в сътрудничество с „Интеревро Консулт“ предоставя услуги в областта на работата по безвъзмездното финансиране от ЕС на Отворените оперативни програми.

Независимо от факта, че ЕС представлява просперираща икономическа общност, налице са различия в състоянието и развитието на над 250-те региона в съюза. Именно премахването на тези несъответствия и предоставянето на гражданите на ЕС на равни възможности за достъп до качествено образование и обучение, за получаване на подходяща работа, за екологично чиста околна среда, за осигуряване на благоприятна бизнес среда, е основната цел на регионалната политика.

Тази политика се основава на принципа на солидарността, доколкото част от бюджета на Общността се насочва към по-слабо развитите региони и социални групи. Една трета от бюджета на ЕС се използва за тази програма.

Оперативната програма е одобрен от ЕК стратегически документ за развитие, чрез изпълнението на определени информации и дейности. Те са групирани в приоритетни оси.

Оперативните програми, по които България има възможност да получава безвъзмездно финансиране от ЕС, са:

Други програми на ЕС:

Verified by MonsterInsights