Боряна Иванова

Адвокат

Адвокат

Образование

Завършила специалност „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2001 г.

Професионален опит

Притежава опит в цялостното правно обслужване на търговски дружества, включително в предоставянето на консултации и юридическо обезпечаване дейността на финансови и инвестиционни компании, включващи в структурата си дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни посредници, управляващи дружества и др.

Професионалният ѝ опит включва водене на преговори относно сключване на различни видове договори и споразумения, консултации и изготвяне на правни документи в сферата на гражданското и търговско право, участие в нотариални производства, правно организиране и консултиране на строителния процес и процесуално представителство.

Член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“ от 2010 г.

Сфери на дейност

Работи в областта на вещното, облигационното и търговското право и процесуалното представителство.

Членство в професионални организации

Вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002 г.

Езици

Владее френски език.

Verified by MonsterInsights