Участие в обществени поръчки чрез електронната платформа ЦАИС ЕОП

ZOOM Уебинар     /     23 юни 2020 г.

ЦАИС ЕОП-1

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ УЕБИНАРА

На уебинара ще бъдат представени новостите както в законодателен, така и в технически план относно участието в обществени поръчки чрез електронната платформа ЦАИС ЕОП.

По време на обучението:

Уебинарът е насочен към участниците във възлаганията по Закона за обществените поръчки.

УЧАСТНИЦИ

КРИСТИНА ТЕРЗИЙСКА

Адвокат 

Експерт в областта на обществените поръчки, производства по ЗУСЕСИФ относно налагане и обжалване на финансови корекции във връзка с нередности при разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, банкова несъстоятелност, търговско и облигационно право.

ЗЛАТКА КОЦАЛОВА

Адвокат

Експерт в областта на търговско и облигационно право, обществени поръчки, индустриална собственост, защита на лични данни на физически лица с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 /“GDPR“/.

СВЕТОСЛАВ ГЕРДЖИКОВ

Старши партньор

Работи в сферата на търговско, банково, финансово и IT право, обществени поръчки, бизнес консултиране и европейски проекти. Провежда семинари и обучения и дава консултации във връзка с възлагания по Закона за обществените поръчки.

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

ПЪРВИ МОДУЛ

14:00 ч. – 14:50 ч.

Промени в нормативната уредба във връзка с възлагането на електронни обществени поръчки. 

                                  Представяне на ЦАИС ЕОП. Потребителски профили. Права и роли.

Почивка: 14:50 ч. – 15:00 ч.

ВТОРИ МОДУЛ

15:00 ч. – 15:50 ч.

Откриване на възлагането. Подаване на искане за разяснения. Промени и изменения в условията за участие

Комуникация с възложителя. Подаване и оттегляне на оферта през ЦАИС ЕОП.

Почивка: 15:50 ч. – 16:00 ч.

ТРЕТИ МОДУЛ

16:00 ч. – 17:00 ч.

Разглеждане и оценка на подадените оферти. Предоставяне на допълнителни документи и информация. 

Декриптиране, отваряне и оценка на ценовите предложения. 

Приключване на процедурата по възлагане. 

Verified by MonsterInsights