Защита на лични данни

Предоставяме широк спектър от правни и консултантски услуги в областта на защита на личните данни, които включват изготвяне на договори със служители и контрагенти, правилници за вътрешен трудов ред и други документи, съобразени с изискванията на нормативната уредба относно защита и обработване на лични данни. Предлагаме извършване на пълен правен анализ на процесите и документооборота в търговски дружества и общински и държавни институции и предоставяме насоки, инструкции и цялостни решения във връзка с адаптирането им с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Публикации по темата:

Защита на лични данни – 1

Оценка на въздействието върху защитата на личните данни и назначаване на длъжностно лице по защита на данните

Във времена на все по-осезаема глобализация и дигитализация бизнесите се ориентират към по-широкообхватни действия с цел да се привлекат максимално голям брой клиенти. Наличието на

Прочетете повече »
Администратор на лични данни - 4

Превантивни мерки срещу нарушения на сигурността на данни в киберпространството и задължения на администратора на лични данни при тяхното установяване

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични

Прочетете повече »

Обработване на данни, свързани със здравословното състояние на служителите, по време на пандемията от коронавирус (COVID-19)

Усложнената в световен план епидемична обстановка и предприетите на територията на Република България противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса (COVID-19) поставят множество въпроси пред работодателите,

Прочетете повече »
Verified by MonsterInsights