Политика за поверителност

Чрез настоящата политика за поверителност Консултантска къща “Велинов и партньори” се стреми да Ви предостави подробна информация относно обработването на личните Ви данни при посещение на уебсайта www.advokatite.bg.

I. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

1. Кои данни са “лични данни”?

Съгласно дефиницията, изложена в чл. 4, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, наричан за краткост “Регламента” в настоящата политика) лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Примери за лични данни са трите Ви имена, Вашето ЕГН и паспортни данни, но също така и IP адресът Ви. Следва да имате предвид, че дори един идентификатор, разглеждан самостоятелно, да не предоставя възможност да бъдете идентифицирани, той се възприема за лични данни, когато заедно с друг/и позволява установяване на Вашата самоличност.

2. Какво представлява “обработването” на лични данни?

Съгласно определението, съдържащо се в Регламента, обработване на лични данни представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Каква е разликата между администратор и обработващ данните?

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Обработващ личните данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, обработва лични данни от името на администратора.

Термините, които са използвани в настоящата политика за поверителност, имат значението, дадено им в Регламента.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на личните данни, обработвани при посещение на уебсайта “www.advokatite.bg”, e “Вектор 97” ЕООД. 

Данни за идентификация на администратора:

ЕИК:121346421
Седалище и адрес на управление:гр. София 1463, район “Оборище”, ул. “Екзарх Йосиф” № 71, ет. 2, ап. 
Адрес за кореспонденциягр. София 1000, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 29, вх. А, ет. 1, ап. 3
Лице за контакт:адв. Златка Коцалова
Телефон:02/ 441 62 00
Електронен адрес:dpo@advokatite.bg

III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ, ЦЕЛИ И СРОКОВЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

1. Данни, обработвани чрез бисквитки  (cookies)

При посещение на уебсайта www.advokatite.bg администраторът обработва описаните по-долу лични данни чрез бисквитки (cookies):

Наименование Вид Данни Срок за съхранениеПравно основание
resolutionФункционалнаВид на използваното устройство, за да се определи как да бъде визуализиран сайтът.До края на сесиятаСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от
Регламента
_gaСтатистическаСъздава анонимно уникално ID, което предоставя информация относно брой посетители, сесии и др.2 годиниСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от Регламента
_gatЗа ефективностИзползва се от Google Analytics за намаляване на скоростта на заявките.1 минутаСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от Регламента
_gidСтатистическаСъздава анонимно уникално ID, което предоставя информация относно действията на потребителя на уебсайта.1 денСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от Регламента
pll_languageФункционалнаЗа определяне на предпочитаната езикова версия на посетителя и съответно задава езика на уебсайта.1 годинаСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от Регламента
_fbpРекламнаИзползва се, за да предлага реклами във Фейсбук или други платформи, поддържани от Фейсбук след посещение на уебсайта.2 месецаСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от Регламента
frРекламнаПроследява поведението на потребителите на сайтове, които имат pixel-и, за да им предлага подходящи реклами. 2 месецаСъгласие (чл. 6, §1, буква “а” от Регламента
cookielawinfo-checkbox-necessaryНеобходимаСъхранява съгласието на потребителя за необходимите бисквитки.1 година
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryНеобходимаСъхранява съгласието на потребителя за бисквитките, които не са необходими.1 година

2. Данни, обработвани чрез контактната ни форма

2.1. При използване на контактната форма на www.advokatite.bg, ние обработваме следните видове лични данни (от категория физическа идентичност): 

 • Име;
 • E-mail; 
 • Телефон (незадължителен елемент); 

2.2. Основание: Описаните по-горе лични данни събираме на основание законен интерес (чл. 6, § 1, буква “е” от Регламента), за да обработим получените запитвания и да Ви предоставим необходимата информация и съдействие. В някои от случаите основанието за обработване се трансформира в преддоговорни отношения (чл. 6, §1, буква “б” от Регламента).

Предоставянето на допълнителна информация, вкл. други видове лични данни, е по Ваша преценка и желание.

2.3. Срок: Предоставените чрез контактната ни форма данни обработваме за срок до 1 (една) година от датата на получаване на запитване, освен в случаите, в които запитването предшества сключването на договор.

3. Данни, обработвани при кандидатстване за работа при нас

3.1. За целите на подбор на нови служители, ние обработваме следните видове лични данни:

 • относно физическата Ви идентичност: три имена, дата на раждане, адрес, националност, пол, данни за контакт: e-mail, телефонен номер;
 • относно социалната Ви идентничност: данни относно образование и професионална квалификация, натрупан стаж и др. информация, която Вие доброволно предоставяте за целите на подбора.

3.2. Основание: Основанието за обработване на личните Ви данни в този случай е преддоговорни отношения (чл. 6, §1, буква “б” от Регламента), като предоставянето на информацията е осъществено доброволно от субекта. 

3.3. Срок: Сроковете за съхранение на предоставената от Вас информация за целите на подбора е до 3 (три) месеца от получаването им, освен в случаите, в които подборът е довел до сключване на договор.

IV. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ И ЦЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ

HTTP бисквитката (от англ. език: HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. 

Бисквитките, които използваме на www.advokatite.bg, се делят на:

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на сайта на избраното от Вас устройство. В случай че деактивирате тази бисквитка, има вероятност уебсайтът ни да не се визуалира по правилния или най-подходящия начин на използваното от Вас устройство. 

 • Бисквитки за ефективност

Тези бисквитки позволяват преброяване на посещенията и източниците на трафик, за да може да бъде осъществено подобряване на ефективността на нашия сайт. Те ни помагат да разберем кои страници са най-популярни и да проследим как посетителите навигират в рамките на сайта. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и анонимна. 

 • Рекламни бисквитки

Тези бисквитки се използват за проследяване на посещенията на потребителя и предлагане на реклами, съобразени с интересите му. Информацията, която получаваме, е анонимизирана.

При първото си посещение на уебсайта Вие можете да деактивирате всички нефункционални бисквитки, които използваме. Достатъчно е да изберете бутон “Деактивирам бисквитките”.  Бисквитките могат да бъдат деактивирани и от настройките на използвания от Вас браузър. В случай че имате нужда от повече информация относно възможностите за деактивиране на бисквитки, можете да посетите следния линк: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

V. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ 

В случай че чрез www.advokatite.bg ние обработваме лични данни, свързани с Вас, Вие разполагате със следните права:

1. Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В случай че обработваме такива данни, ние ще Ви предоставим копие от документите, съдържащи лични данни (на съответния носител), както и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;
 • когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни, а когато не е възможно – критериите за определянето му;
 • съществуването на ораво да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; 
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането (със съответната информация относно използваната логика и значението и предвидените последствия от това обработване)

В случай че в документите, съдържащи лични данни за субекта, се съдържат лични данни на други лица, те биват заличени по подходящ начин.

2. Право на коригиране

Имате право да поискате да коригираме обработваните от нас лични данни, свързани с Вас, в случай че те са неточни. В случай че желаете да допълним Вашите лични данни, ще ни бъде необходимо да представите декларация, съдържаща съответната информация.

След като получим искането Ви, ние ще ги коригираме/допълним в най-кратки срокове.

3. Право на изтриване (т.нар. „право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни, които ще бъдат изтрити, когато е приложимо някое от следните основания: 

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и не разполагаме с друго правно основание за обработването им;
 • Вие възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество. Когато сте възразили срещу обработването за маркетингови цели, не се анализират основанията. 
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или българското право;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество; Услуга на информационното общество е каквато и да е услуга, нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите.

Дори да е налице някоя от описаните по-горе хипотези, няма да изтрием личните Ви данни, когато обработването е необходимо за:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или българското право, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия на администратора;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
 • още две специфични хипотези, изложени в чл. 17, § 3, букви “в” и “г” от Регламента.

4. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването, когато се прилага едно от следните:

 • Вие оспорвате точността на личните данни. В този случай ограничаването се осъществява за срока, необходим на администратора да провери точността на данните. 
 • Обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните данни да бъде ограничено, вместо те да бъдат изтрити;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси; 

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването, когато се прилага едно от следните:

 • Вие оспорвате точността на личните данни. В този случай ограничаването се осъществява за срока, необходим на администратора да провери точността на данните. 
 • Обработването е неправомерно, но Вие желаете използването на личните данни да бъде ограничено, вместо те да бъдат изтрити;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването и сте в очакване на проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси; 

Администраторът ще информира всяко лице, на което са били разкрити данни, които са били коригирани, изтрити или ограничени, освен в случаите, в които това е невъзможно или изисква несаръзмерно големи усилия. В случай че желаете, ще Ви уведомим кои са тези лица.

5. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да ги прехвърлим на друг администратор по Ваш избор. За да предприемем подобни действия, следва да са налице следните две предпоставки:

 • обработването да е основано на съгласие или договорно задължение и
 • данните да се обработват по автоматизиран начин.

6. Право на възражение

Имате право да възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се основава на:

 • изпълнение на задача от обществена интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора или
 • законен интерес.

Ние ще прекратим обработването на данните Ви веднага, в случай че не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Когато обработването се извършва за маркетингови цели, ние ще преустановим обработването на данните Ви веднага.

КАК ДА УПРАЖНИТЕ ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ПРАВА?

 1. В случай че желаете да упражните някое от своите права, моля да изтеглите Заявлението от тук и да попълните необходимата информация. Заявлението е във формат *pdf и може да бъде попълнено както по електронен път, така и на хартиен носител. 

В случай че желаете, можете да ни изпратите и заявление в свободна форма, като то задължително трябва да съдържа следната информация: 

 • трите Ви имена;
 • ЕГН/ЛНЧ;
 • адрес;
 • адрес за кореспонденция; 
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за получаване на отговор и информация;
 • подпис;
 • дата на подаване;
 1. Моля да изпратите своето заявление по един от следните начини:
 • по имейл до dpo@advokatite.bg при условията на Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация (т.е. чрез електронен подпис, електронен идентификатор или по др. начин).
 • по поща или лично на адрес: гр. София 1000, район “Средец”, ул. “Иван Вазов” № 29, вх. А, ет. 1.  Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него следва да бъде приложено пълномощно.
 1. След като разгледаме Вашето заявление, ние ще анализираме неговото съдържание и при необходимост ще Ви поискаме допълнителна информация. Ще получите информация относно обработването му в рамките на едномесечен срок от изпращането му по начина, посочен от Вас като предпочитан за комуникация. 
 2. В случай че имате нужда от съдействие при попълването на предложения от нас формуляр, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика данни за контакт.

Отделно от описаните по-горе права, Вие имате право да:

 1. Подадете жалба до Комисия за защита на личните данни 

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на Регламента или Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 1. Подадете жалба до Административен съд- София град 

Без да се засяга правото Ви на жалба до КЗЛД, описано в т. 1, Вие разполагате с възможност да подадете жалба пред компетентния административен съд, когато смятате, че правата Ви по Регламента/ЗЗЛД са били нарушени в резултат на  обработването на личните Ви данни.

 1. Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, Вие имате право да получите обезщетение от администратора за нанесените вреди.

VI. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние не предоставяме личните Ви данни на трети държави или международни организации. Данните Ви може да бъдат предадени за обработване на наш партньор (осигуряващ техническа поддръжка или рекламни услуги), като в такива случаи  сключваме споразумение за обработване на личните данни, след като се уверим, че лицето спазва високи стандарти за защита на личните данни и е имплементирало необходимите технически и организационни мерки в тази връзка. 

1. Facebook Ireland

При администриране на страницата ни във фейсбук е възможно “Вектор 97” ЕООД и Facebook Inc. да представляват съвместни администратори. Можете да се запознаете с политиката за поверителност на Facebook на следния линк: https://www.facebook.com/policy.php 

Когато взаимодействие на хора със Страницата на Администратора във Facebook и съдържанието, свързано с нея, активира създаването на събитие за Анализи на страница, което включва лични данни, за чието обработване Администратора, ние определяме средствата и целите на обработването съвместно с Facebook Ireland Limited, респ. ставаме съвместни администратори. Правното основание за обработване на личните данни в този случай е законен интерес (съгл. чл. 6, §1, буква “е” от Регламента), а конкретно преследваните цели са: маркетингови проучвания, анализ на интереса към конкретни юридически теми, анализ на посещаемостта и интеракциите с конкретни постове, снимки и т.н.

2. Google

Политика за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

3. Youtube

Политика за поверителност на Youtube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=en

4. LinkedIn

Политика за поверителност на LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

В случай че имате нужда от допълнителна информация по въпроси, касаещи обработването и защитата на личните Ви данни, не се колебайте да се свържете с лицето за контакт, посочено в раздел II от настоящата политика.

Когато правим промени в настоящата политика за поверителност, те ще бъдат отразени незабавно на уебсайта www.advokatite.bg. При съществени изменения в политиката, ще Ви уведомим чрез съобщение на уебсайта ни или чрез изпращане на e-mail, в случай че разполагаме с такъв.

Verified by MonsterInsights