Актуални промени в Закона за обществените поръчки, в сила от 01.01.2021 г.

Считано от 01.01.2021 г. са в сила редица нови правила в областта на обществените поръчки. Същите са приети със ЗИД на ЗОП, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12.2020 г.

Измененията и допълненията на закона са в три основни направления:

1) изменения и допълнения, касаещи Централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), която през 2020 г. беше въведена поетапно в работата на възложителите на обществени поръчки;

2) промени, насочени към хармонизиране на националния закон с изискванията на европейското законодателство (директивите) в областта на обществените поръчки, в това число – във връзка с допустимите изменения на договорите за обществени поръчки и

3) прецизиране и допълване на конкретни разпоредби от ЗОП с цел улесняване прилагането на същите.

Промените в ЗОП са в сила от 01.01.2021 г, с изключение на новата редакция на чл. 39а, ал 6 от ЗОП, която касае предоставената възможност от 01.01.2023 г. Централните органи за покупки да използват, при определени условия, платформи за електронно възлагане, различни от ЦАИС ЕОП.

По-долу в настоящото изложение са разгледани основните изменения и допълнения на ЗОП, в сила от 01.01.2021 г.

I. Един от основните акценти в ЗИД на ЗОП е уредбата на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Промените касаят задълженията, респ. правните възможности за възложителите на обществени поръчки да изполват отделните модули на електронната платформа ЦАИС ЕОП, както и е прецизирана уредбата относно издаването и обжалването на индивидуалните административни актове на възложителите.

I.1. Доколкото платформата ЦАИС ЕОП вече е на финален етап от своето изграждане, с новата редакция на чл. 39а от ЗОП „Възлагане чрез електронна платформа” се внася яснота кои модули и функционалности на ЦАИС са задължителни в процеса на възлагане на обществени поръчки и кои от тях могат да се използват по преценка на възложителя.

Разпоредбата на чл. 39а, ал. 2 от ЗОП (отменена, считано от 01.01.2021 г.)  предвиждаше задължение на възложителите на обществени поръчки до началото на 2021 г. да използват платформата ЦАИС ЕОП при: подготовка и публикуване на решенията, обявленията и документациите за обществени поръчки;  подготовка и публикуване на обявите за събиране на оферти, поканите до определени лица по чл. 191, ал. 1, както и обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7; подготовка и получаване на запитвания и предоставяне на разяснения; подготовка и изпращане на покани; подготовка и подаване на заявления за участие и оферти; приемане и обработване на електронни фактури; обмен на друга информация и документи.

До началото на 2021 г. възложителите бяха задължени да извършват/издават извън платформата ЦАИС ЕОП следните свои действия/актове по възлагане на обществени поръчки: оценяване на офертите (вкл. провеждането на жребий); сключване на договор; подготовка и подаване на заявки по договори.

Предходната редакция на чл. 39а, ал. 3 от ЗОП (отменена, считано от 01.01.2021 г.)  предвиждаше възможност, считано от 01.01.2021 г. Централните органи за покупки – при определени условия – да могат да използват платформи за електронно възлагане, различни от ЦАИС.

Цитираните по-горе разпоредби на чл. 39а, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП бяха отменени (считано от 01.01.2021 г.), а на тяхно място бяха приети новите алинеи 4, 5 и 6,  предвиждащи следното:

а) Считано от 01.01.2021 г. възложителите и стопанските субекти задължително използват платформата при: 

 • подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
 • публикуване на документите по чл. 36, ал. 1 (т.е. документите, за които ЗОП предвижда да се публикуват в РОП: решенията по чл. 22, ал. 1 и 8; обявленията по чл. 35, ал. 1;  обявленията за изменение на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения по чл. 116, ал. 1, т. 1 и 4 – 7;  обявленията, свързани с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 – за оповестяване на откриването, промените, възлагането на поръчките и изменението на договорите; поканите за участие в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;  обявленията за приключване на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения; обявите за събиране на оферти, поканите до определени лица по чл. 191, ал. 1, както и обявления за възлагане на обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 или 7;  документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите на чл. 32, ал. 3 и 4;  поканите по чл. 34, ал. 1 и 2;  разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;  протоколите и докладите на комисиите при възлагане на поръчките, съответно на журито в конкурс за проект; договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, както и приложенията към тях, с изключение на тези, които са публикувани като част от документацията;  договорите за подизпълнение;  допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;  правилата и критериите по чл. 141, ал. 5; становищата на Агенцията по обществени поръчки по чл. 232, ал. 8 и чл. 233, ал. 4, както и тези по чл. 235, ал. 3, когато е сключено допълнително споразумение; информацията, свързана с проведени пазарни консултации.)
 • изпращане на покани;
 • искане и предоставяне на разяснения;
 • подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
 • връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
 • обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.

Следва да се отбележи, че до 01.01.2021 г. за информацията, свързана с проведени пазарни консултации, беше предвидено да се публикува в Профила на купувача. Считано от 01.01.2021 г. е предвидено задължение тази информация се публикува в Регистъра на обществените поръчки (в тази връзка виж новата т. 17 в чл. 36, ал. 1 от ЗОП). Понастоящем ЦАИС ЕОП предоставя функционалност за публикуване в РОП на информацията за проведените пазарни консултации чрез меню „Изберете вид процедура/обявление“, от което може да бъде избрано „Проведени пазарни консултации“.

Аналогична е и нормативната промяна относно разясненията по условията на процедурите – за тях също е предвидено, че се предоставят чрез Регистъра на обществените поръчки. Впечатление прави, че относно разясненията по чл. 180, ал. 2 от ЗОП (които се предоставят в рамките на провеждана процедура „публично състезание”), както и по чл. 189 от ЗОП (при поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3) законодателят е запазил досегашната уредба и е предвидил разясненията при тези възлагания да се публикуват в Профила на купувача. Последното вероятно се дължи на законодателен пропуск. Към настоящия момент цитираната нормативна промяна няма реално практическо изражение, тъй като платформата ЦАИС ЕОП предоставя единствено възможност за публикуване на разясненията чрез избор на функцията „Съобщение в Профила на купувача“. Независимо дали даден документ се публикува чрез функция, сочеща към Профила на купувача или към РОП, на практика той винаги е видим в електронната преписка на конкретната поръчка в ЦАИС ЕОП, достъпна както през РОП, така и през Профила на купувача на възложителя, поради което се осигурява нужното ниво на публичност относно съответния акт.

б) Считано от 01.01.2021 г., възложителите и стопанските субекти може (т.е. предоставена им е законова възможност, без да са юридически задължени) да използват платформата ЦАИС ЕОП и при:

 • планиране,
 • подбор на кандидати или участници,
 • оценяване на офертите,
 • сключване на договора,
 • подготовка и подаване на заявки по договори,
 • подаване и приемане на електронни фактури,
 • подготовка и изпращане на електронни жалби и
 • в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.

в) Считано от 01.01.2023 г. Централните органи за покупки (ЦОП) имат право да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата ЦАИС ЕОП, при покриването на конкретни услови, на които следва да отговарят тези други платформи за възлагане. Изключение е предвидено относно определени решения (по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП) и обявления (по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6), като ЗИД на ЗОП въвежда задължение тези актове на Централните органи за покупки да бъдат публикувани в ЦАИС ЕОП преди публикуването им на другите използвани от тях платформи. С последното се осигурява и гарантира определено ниво на публичност относно изрично предвидените в закона решения и обявления на ЦОП.

I.2. На следващо място, от 01.01.2021 г. са в сила изменения и допълнения на разпоредбата на чл. 22 от ЗОП, с които се предвиждат изричен ред за създаване, както и изискване за форма на решенията по чл. 22, ал. 1 от ЗОП (за откриване на процедурата; за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация; за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес; за определяне на изпълнител; за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект; за прекратяване на процедурата и др.) и по чл. 22, ал. 8 от ЗОП (решенията за изменение или за отмяна на решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 12 до влизането му в сила), а именно:

 • решенията по чл. 22, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП се създават, при спазване на изискванията на ЗОП, чрез платформата ЦАИС ЕОП като електронни документи, подписани с електронен подпис. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за дата на издаване – датата на електронния подпис на възложителя, а при повече възложители – датата на последно положения електронен подпис. Номерът и датата на решенията са видими като данни в отделна електронна форма (отделен файл), която е неразделна част от решението.

Отделно от това, в чл. 22, ал. 10 от ЗОП е уточнено за кои свои решения възложителят е задължен да информира кандидатите и участниците. Това са решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 8, 10 и 11 и тези по чл. 22, ал. 8 от ЗОП. Уведомяването се извършва в тридневен срок от издаване на съответното решение чрез съобщение на потребителските профили в ЦАИС ЕОП на кандидатите/участниците, към което следва да е прикачен актът на възложителя. Решението се смята за връчено от постъпването на съобщението на потребителския профил на кандидата/участника, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.

Следва да се има предвид, че в платформата е предвидена функционалност за уведомяване на кандидатите/участниците относно извършването на определени действия от възложителя. В тази връзка те получават нотификация и за публикуваните в РОП, респ. в Профила на купувача решения. Получаването на тази нотификация от страна на кандидатите/участниците, обаче, не представлява връчване на решението по смисъла на чл. 22, ал. 10 от ЗОП. Връчването изисква възложителят да изпрати през платформата ЦАИС ЕОП съответното решение, като прикачен файл, чрез персонално съобщение директно до потребителския профил на всеки от кандидатите/участниците.

Нормативната уредба е прецизирана, като е уточнено, че индивидуални административни актове са както решенията по чл. 22, ал. 1, така и тези по чл. 22, ал. 8 от ЗОП. Тази законова редакция има значение с оглед преодоляването на съществуваща до момента законова празнота, която създаваше в практиката неясноти относно възможностите за обжалване на решенията по чл. 22, ал. 8 от ЗОП.

I.3. Във връзка с възможността за подаване на електронна жалба чрез платформата ЦАИС ЕОП, когато се използва този начин на изпращането й, отпада необходимостта от предоставяне на копие от решенията (доколкото всички те са публикувани в Регистъра на обществените поръчки), както и необходимостта от предоставяне на доказателства за изпращане на жалбата до възложителя (тъй като този факт се удостоверява от платформата).

В съответствие с въвеждането на електронно възлагане, е направена промяна и в разпоредбата на чл. 208, ал. 2 от ЗОП. С нея се предлага нов подход при представяне на писмени доказателства пред Комисията за защита на конкуренцията, когато те са електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата ЦАИС ЕОП. В тези случаи те задължително се представят на електронен носител, вместо както досега да се прилага заверен препис на хартиен носител.

II. Допустими изменения на договорите за обществени поръчки (изменения и допълнения на разпоредбата на чл. 116, ал. 5 от ЗОП).

Съгласно предвиденото в мотивите към законопроекта за ЗИД на ЗОП, с промените в чл. 116, ал. 5 от ЗОП се отстранява частично несъответствие с разпоредби на директивите (Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета), констатирано от службите на Комисията в рамките на процедурата за нарушение № 2018/2268 по Описа на Европейската комисия (ЕК). Целта на законовата промяна е да се разширят хипотезите на т.нар. „съществени” изменения на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения.

В новата редакция на чл. 116, ал. 5 от ЗОП е допълнено, че изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение се смята за съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор или рамково споразумение.

Едновременно с това е изменена и т. 2 от ал. 5.  Действащата до 01.01.2021 г. редакция на чл. 116, ал. 5, т. 2 от ЗОП предвиждаше като „съществено”, такова изменение, което „води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата”. Новата редакция на т. 2 дефинира, че случай на съществено изменение е налице, когато „изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение”. Видно от „Справката за отразяване на предложенията от общественото обсъждане на проекта на закон за обществените поръчки”, с приемането на подобна редакционна поправка се подчертава, че когато и възложителят, и изпълнителят имат полза от изменението, то няма да бъде смятано за „съществено“ по смисъла на чл. 116, ал. 5, т. 2 от ЗОП.

В ПЗР към ЗИД на ЗОП е предвидено, че новата редакция на чл. 116, ал. 5 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон (т.е. и за сключените преди 01.01.2021 г. договори или рамкови споразумения).

III. Прецизиране и допълване на конкретни разпоредби от ЗОП с цел улесняване прилагането на същите

III.1. С допълнението на чл. 100, ал. 11 от ЗОП  е предвидено, че възложителят удължава обявените срокове в процедурата – освен когато това се налага във връзка с производство по обжалване, и – в случай че „по други обективни причини, които възпрепятстват участието на лицата и възложителят не е могъл да предвиди”. Съгласно мотивите към законопроекта, целта е в тези случаи – „вместо прекратяване и повторно откриване на процедурата, тя да продължи чрез удължаване на срока. По този начин се постига бързина при удовлетворяване потребностите на възложителя и се пестят времеви и човешки ресурс”

III.2. С новата редакция на чл. 114 от ЗОП се разширява възможността за сключване на договори без предварително осигурено финансиране. Считано от 01.01.2021 г. тя е допустима и при процедурите на договаряне (по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13 от ЗОП), като се запазват останалите условия в действащата разпоредба на чл. 114 от ЗОП.

III.3. С редакцията на чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от ЗОП законодателят цели да уеднакви практиката на възложителите при прилагане на основанията за отстраняване от поръчката. Като причина за предприетите редакции се сочат наблюдаваните случаи, в които участникът е отстранен за нарушение, доказано с влязло в сила решение на възложител по предходна процедура, без да се разглеждат предприетите от това лице последващи мерки за надеждност. Във връзка с това е въведено задължение на възложителите, преди да отстранят кандидат или участник, да разгледат и да преценят представените доказателства по отношение на неговата надеждност. Прилагането на основанията за отстраняване е допустимо, когато след разглеждането възложителят е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника.

III.4. Считано от 01.01.2021 г. при възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са приложими нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като:

 • прилагане на така наречения „обърнат ред” за възлагане, като използването на тази възможност се допуска, когато всички предложения от офертите на участниците се представят чрез числова стойност, която се оповестява в момента на отваряне на офертите (виж изменената ал. 2 на чл. 187 от ЗОП);
 • задължение за удължаване на срока за получаване на оферти (чрез съобщение в РОП) в случаите на своевременно поискани разяснения, в които обаче те не могат да бъдат предоставени в срока по чл. 189 (виж новата разпоредба на чл. 189а, ал. 1 от ЗОП);
 • възможност за възложителя да определи допълнителен срок за получаване на оферти (чрез съобщение в РОП), когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта (виж новата разпоредба на чл. 189а, ал. 2 от ЗОП).

III.5. С цел преодоляване на констатирана празнота в нормативната уредба, е допълнена разпоредбата на чл. 202 от ЗОП. Тя урежда специфична хипотеза, даваща възможност на възложителя да отстрани допуснато в процедурата нарушение и след образуване на производство пред КЗК. Във връзка с това в новата ал. 2 изрично е регламентирано правото на обжалване на решението или действието на възложителя, с което нарушението е отстранено. Направено е и допълнение в чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „ж“ от ЗОП с оглед на определяне на срока за обжалване на това решение на възложителя. Уточнено е, че в рамките на развилото се ново производство по обжалване възложителят не може да се възползва отново от възможността по чл. 202, ал. 1 от ЗОП сам да отстрани нарушението.

III.6. С изменението на разпоредбите на чл. 215, ал. 5 и 6 от ЗОП е предвиден уеднаквен подход при определяне размера на санкциите, налагани от КЗК във връзка с установени нарушения при сключването на договор за обществена поръчка. Предвидени са долна и горна граница и за двете санкции, като за по-тежките случаи (тези по ал. 5) санкцията е в размер от 5 до 10 на сто, а за по-леките (тези по ал. 6), съответно – от 1 до 3 на сто от стойността на сключения договор.

III.7. Отменена е и разпоредбата на чл. 232а от ЗОП. С това отпада възможността Агенцията по обществени поръчки да използва външни експерти относно проверката на техническите спецификации и методиката за оценка в рамките на осъществявания от агенцията контрол. Причина за това законодателно решение са констатираните в практиката проблеми и неефективност при използването на външна експертна помощ за проверка на проекти на технически спецификации и методики за оценка при осъществяването на контрол чрез случаен избор от АОП. В мотивите към проекта на ЗИД на ЗОП е посочено, че „ процесът по обезпечаване на външна експертиза е сложен и изисква значителен времеви и човешки ресурс”, а резултатът от досегашното прилагане на този вид експертна помощ е определен като „несъществен”, поради което е предложено отпадане на съответния институт. През двегодишния период на действие на разпоредбата, която урежда ползването на външни експерти, са установени слабости в две насоки: първата е липса на интерес към проведените кампании за набиране на експерти, поради което не е осигурена външна експертиза в около 2/3 от необходимите области; втората касае качеството на представените становища, което е определено като „незадоволително“ поради формално извършени проверки, бланкетно формулирани заключения и неаргументирани препоръки. Констатирани са и случаи на отказ за поемане на ангажимент от определения експерт.

В тримесечен срок от влизането в сила на ЗИД на ЗОП Министерският съвет следва да приведе в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

С пълния текст на ЗИД на ЗОП може да се запознаете тук.

 

автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

 

Verified by MonsterInsights