Фондът за малки и средни предприятия (МСП) на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предоставя нови възможности за финансиране за защита на интелектуалната собственост през 2022 г.

Защита на интелектуалната собственост - 4

В дигиталната епоха защитата на интелектуалната собственост се е превърнала в абсолютна необходимост и ключ за успех за всеки бизнес, който желае да предпази уникалните си идеи, продукти и услуги, като в същото време се стреми да привлича нови клиенти и да разширява пазарния си дял.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) си поставя за цел да направи услугите в областта на интелектуалната собственост по-достъпни за малките и средни предприятия, като по този начин насърчава възстановяването им от пандемията от COVID-19, както и техните конкурентоспособност и растеж.

Фондът за Малки и средни предприятия „Ideas Powered for Business“ е схема за безвъзмездна финансова помощ, инициирана от Европейската Комисия и изпълнявана от EUIPO със сътрудничеството на националните служби за интелектуална собственост.

Основни характеристики на Фонда за МСП „Ideas Powered for Business“, предлагащ защита на интелектуалната собственост

Схемата за финансиране на малки и средни предприятия през 2022 г. е продължение на същата инициатива, която СЕСИС въведе през 2021 г. През настоящата година възможността за финансиране ще бъде достъпна в периода от 10 януари до 16 декември. Ключово е да се отбележи, че средствата по тази програма са ограничени и ще се предлагат до изчерпването им.

За финансиране за защита на интелектуалната собственост по схемата са допустими малки и средни предприятия, установени на територията на Европейския съюз. Размерът на предприятието се преценява съгласно определението, дадено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия. Средно предприятие представлява структура с по-малко от 250 служители и годишен оборот, който не надвишава 50 милиона евро. Малко предприятие се характеризира с по-малко от 50 служители и годишен оборот в размер не повече от 10 милиона евро.

Финансирането за защита на интелектуалната собственост, което всяко малко или средно предприятие може да получи, е в максимален размер до 2250 евро и се предоставя под формата на ваучери.

Защита на интелектуалната собственост - 8
Защита на интелектуалната собственост – основни характеристики на Фонда за МСП „Ideas Powered for Business“

Ваучер 1 за услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост (услуга IP Scan, защита на марките и дизайните в рамките на и извън ЕС)

Ваучер 1 включва услуги, свързани с предварителна диагностика на интелектуална собственост (т.нар. IP Scan), както и регистрацията на търговски марки и дизайни. Този ваучер предоставя средства до 1500 евро на година, които могат да бъдат използвани за една от описаните по-долу услуги.

Първата услуга включва предварителна диагностика (IP Scan), която представлява проучване и анализ относно необходимостта на малко или средно предприятие да получи защита на интелектуалната си собственост за развитие на стопанската му дейност. Въз основа на интервю, проведено с представител на организацията, експерт по интелектуална собственост предоставя изчерпателен доклад, съдържащ стратегия за интелектуална собственост, както и предложения за набор от най-добри практики и препоръки за управление, защита и развитие на правата върху интелектуална собственост в бъдеще. IP Scan обхваща всички права на интелектуална собственост (марки, дизайни, патенти, полезни модели, сортове растения, географски указания), както и права, които са нерегистрирани/не подлежат на регистрация (напр. авторски права, търговски тайни, дружествени наименования, имена на домейни). Тази услуга се предлага от Патентното ведомство на Република България срещу възнаграждение в размер на 500 евро, 90% от които се възстановяват по настоящата схема.

Другата услуга, за която се предлага финансиране, е  регистрацията на марки и промишлени дизайни на национално, регионално или европейско ниво. Таксите за заявка за търговска марка или дизайн, както и таксите за допълнителен клас, преглед, регистрация, публикуване и отлагане на таксите за публикуване, когато е приложимо,  се възстановяват до 75%. Същата услуга се предлага и на международно ниво (извън ЕС), като в този случай се възстановяват 50 % от изразходваните за нея средства.

Защита на интелектуалната собственост - 14
Защита на интелектуалната собственост – Ваучер 1 – услугата IP Scan, защита на марките и дизайните в рамките на и извън ЕС

Ваучер 2 за услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост  (дейности, свързани с патенти)

Ваучер 2 предоставя възможност за възстановяване на разходите за регистрация на патент на национално ниво. Този ваучер предлага средства до 750 евро на календарна година, като самата услуга по регистрация на патент включва заявяване, проучване и експертиза, издаване и публикация на патент от Патентното ведомство на Република България. При регистрацията на патент се възстановяват 50% от платените такси съгласно настоящата програма.

Всяко предприятие, отговарящо на критериите относно категория, има право да кандидатства по всяко време на годината еднократно както за Ваучер 1, така и за Ваучер 2 (поотделно или заедно за двете), при условие че финансовите средства по схемата не са изчерпани. Ваучерите са валидни за 4 месеца от момента на получаване на субсидията, като съществува опция те да бъдат удължени с допълнителни 2 месеца при необходимост и след направено искане в рамките на последния месец на валидност на съответния ваучер.

Защита на интелектуалната собственост - 1
Защита на интелектуалната собственост – Ваучер 2 – дейности, свързани с патенти

Въвеждане на период на изпълнение по програмата за отпускане на средства за малки и средни предприятия за защита на интелектуалната собственост

Схемата на Фонда за МСП за финансиране с цел защита на интелектуалната собственост представлява иновативен и гъвкав инструмент за защита на интелектуалната собственост в подкрепа развиващи се бизнеси. Наличието на т.нар. „период на изпълнение“ след активирането на ваучерите, който не беше предвиден по отношение на схемата през 2021 г., ще даде възможност на предприятията да оценят ефективността на услугите и да потърсят допълнителна помощ. През този период на изпълнение малките и средни предприятия ще могат да заявят допълнителни дейности, свързани със защитата на интелектуална собственост, и съответно да поискат допълнително възстановяване на средства, които не следва да надвишават заложените максимални параметри на ваучерите. Периодът на изпълнение продължава 6 месеца за Ваучер 1 и 12 месеца са Ваучер 2, като и в двата случая кандидатите ще разполагат с 30 календарни дни след изтичането му, за да заявят възстановяване на разходите.

Защита на интелектуалната собственост - 11
Защита на интелектуалната собственост – въвеждане на период на изпълнение по програмата

 

Екипът на Консултантска къща „Велинов и партньори“ разполага с дългогодишен опит в сферата на защитата на интелектуалната собственост, както и с доказани експерти, които могат да Ви окажат съдействие при кандидатстването за финансиране по схемата, както и последващите стъпки за защита на интелектуалната Ви собственост.

 

Основни характеристики на Фонда за МСП „Ideas Powered for Business“, предлагащ защита на интелектуалната собственост

Ваучер 1 за услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост (услуга IP Scan, защита на марките и дизайните в рамките на и извън ЕС)

Ваучер 2 за услуги, свързани със защита на интелектуалната собственост  (дейности, свързани с патенти)

Въвеждане на период на изпълнение по програмата за отпускане на средства за малки и средни предприятия за защита на интелектуалната собственост

 

Verified by MonsterInsights