Регистрация на търговска марка. Защо е необходима и как можете да си осигурите финансиране за процедурата?

Всяко бизнес начинание цели да се отличи в своята сфера на дейност и съответно да бъде по-разпознаваемо сред целевата група потребители. Това най-често се постига чрез създаването на знак – търговска марка, която представя неговата индивидуалност и отличава стоките и услугите, които то предлага на пазарa. Важно е да отбележим, че регистрацията на търговската марка е от особено значение, защото дава правото на собственика да защити интересите си и да се противопостави, в случай че друго лице използа марката неправомерно. 

Какво е търговска марка и кой е компетентния орган за регистрация на търговска марки?

Търговските марки са ключови за предприятията, тъй като представляват знаци, чрез които техният собственик може да разграничи стоките и услугите, които предлага, от тези на останалите търговци. Често търговските марки се изобразяват графично, като могат да включват букви, думи, имена, цифри, рисунки, фигури, съчетание на цветове, формата или опаковката на продукта, дори и звукови знаци могат да бъдат разпознати като марка. Създаването на отличителен знак не означава, че собственикът автоматично придобива права върху марката. Ето защо, всяко заинтересовано лице може да придобие изключителни права върху своя знак, след като предприеме стъпки по регистрация на търговска марка. Важно е да отбележим, че правото на регистрация принадлежи на първия, който заяви услугата, а законовото основание за ползване се придобива от момента на подаване на заявлението. Всеки може да заяви регистрация на търговска марка пред компетентния държавен орган на територията на Република България, а именно Патентното ведомство на Република България по установения ред за регистрация, предвиден в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Представителите на бизнеса трябва да са наясно, че регистрацията на търговска марка е валидна за срок от десет години от момента на подаване на заявлението и подлежи на подновяване неопределен брой пъти.

Регистрация на търговска марка – какви са условията, за да представлява един знак марка?

За да се извърши успешна регистрация на търговска марка, знакът (или комбинацията от знаци) трябва да отговаря на определени изисквания, сред които да може да бъде изобразен графично. За да придобиете право на закрила върху своята марка,  знакът трябва да бъде определен точно и ясно, т.е. ясна дума или лого, определена музикална композиция и др. Търговска марка, която не притежава отличителен характер, не подлежи на защита. С други думи, избраната марка трябва да бъде представена графично по такъв начин, че да може да отличава стоките и услугите на един търговец от тези на друго лице и не може да съдържа думи, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика в Република България по отношение на заявените стоки или услуги. Също така, не е възможно да се осъществи регистрация на търговска марка, състояща се от знаци, които могат да доведат до заблуда на потребителите. В тази връзка, не подлежат на защита и тези марки, които могат да предизвикат объркване по отношение на качеството и произхода на съответната стока или услуга. Регистрация на търговска марка не може да се извърши и за знаци, които индикират качеството, вида, предназначението, стойността, географския произход и др., Не представлява регистрабилен обект на закрила търговска марка, която е била вече заявена, или такава, несъответстваща на обществения ред и добрите нрави.

Защо е важна регистрацията на търговска марка?

След като вече стана ясно какво се характеризира като марка и кои знаци подлежат на защита, важно е да обърнем внимание и на ползите от регистрацията на търговска марка. След успешно приключена процедура по регистрация, притежателят на търговската марка  придобива  определени права, като например правото на ползване и разпореждане със знака. Нещо повече, регистрацията на търговската марка предоставя защита срещу непозволено ползване от трети лица, вкл. и в контекста на търговията. По този начин, собственикът на марката получава закрила срещу използването от друго лице на идентична марка или марка, която  поради своето сходство или идентичност с по-ранна марка и идентичността или схоството на стоките или услугите на двете марки, съществува вероятност да объркат потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Под забраната за използването на защитена марка за търговски цели следва да се има предвид поставянето на марката върху стоки и услуги, тяхното предлагане и съхраняване с този знак, както и вносът и износът на продукти съсащитената марка.

Регистрация на търговска марка – как и къде?

Поради териториалното приложение на търговските марки, собственикът придобива изключителни права, които може да упражни само на територията, на която е реализирана регистрацията на търговска марка. По този начин, притежателят на знака има възможността да избира дали да заяви търговската марка на национално, европейско или международно ниво. Регистрацията на търговска марка на Европейския съюз се извършва пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), докато желаещите да защитят своята марка на световната сцена, следва да преминат през процедурата пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) по реда на Мадридската спогодба. На национално ниво регистрацията на търговска марка се извършва от Патентното ведомство и се осъществява след като заявката премине през няколко основни етапа, а именно: подаване на заявление, датиране, проверка на заплатените такси, формална експертиза, експертиза по същество,  публикация на марката в Официалния бюлетин на Патентно ведомствоо и регистрация (при липса на възражения и опозиции в предвидения 3-месечен срок). След изтичане на законоустановените срокове Ведомството издава решение за регистрация на марката, която става част от Държавния регистър на търговските марки и се публикува в Официалния му бюлетин.

Регистрация на търговска марка – как да се осигури безвъзмездно финансиране на процедурата?

В края на миналата година бе учреден фонд (Ideas Powered for Business SME Fund) с бюджет от 20 млн. евро, преставляващи безвъзмездна помощ за малки и средни предприятия на територията на Съюза. Помощта се предлага под формата на ваучери за интелектуална собственост. Предвид факта, че средствата са предвидени за малки и средни предприятия, желаещите трябва да отговарят на всички критерии, включени в официалното определение за МСП (https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_bg). Обръщаме внимание, че от 1 май до 31 май 2021 е отворен третия времеви прозорец, през който предприятията, отговарящи на изискванията на програмата, имат възможност да заявят възстановяне  на разходи за регистрация на търговска марка и дизайн, като предвиденият максимален размер на средствата е 1500 евро на предприятие. По този начин предприятията ще имат възможност да направят голяма крачка в своето позициониране на пазара, като предприемат стъпки по регистрация на търговска маркаС предвиденото финансиране представителите на бизнес ще си спестят 50% от дължимите за услугата такси, като възстановяването им се осъществява след ефективното заплащане на цялата дължима сума от страна на предприятието. Консултантска къща “Велинов и партньори” следи процедурата за отпускане на ваучери за интелектуална собственост още от самото учредяване на фонда и подпомага активно своите клиенти от момента на отваряне на първия времеви прозорец за кандидатстване. Нашият екип може да окаже съдействие не само по отношение на процедурата за кандидатстване за безвъзмездна помощ, но и с консултации по всякакви въпроси, свързани с интелектуалната собственост, както и по всички стъпки за регистрация на търговска марка.

Какво е търговска марка и кой е компетентния орган за регистрация на търговска марки?

Регистрация на търговска марка – какви са условията, за да представлява един знак марка?

Защо е важна регистрацията на търговска марка?

Регистрация на търговска марка – как и къде?

Регистрация на търговска марка – как да се осигури безвъзмездно финансиране на процедурата?

Verified by MonsterInsights