Акценти от опозиционното производство: наличие на сходство между търговска марка*, обхващаща закрила по отношение на вино и друга – търсеща закрила за плодови напитки

регистрация на търговска марка - 7

* Настоящият материал разглежда опозиционното производство при регистрация на марка на Европейския съюз.

 

 

 

Обща рамка: Защита срещу опозиция в процеса по регистрация на търговска марка на ЕС

Принципи на опозиционното производство при заявка за регистрация на търговска марка с обхват ЕС

В процеса по регистрация на търговска марка на Европейския съюз, когато подаденото пред Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) заявление отговаря на условията за подаване и не попада в хипотеза на абсолютните основания за отказ (съгласно Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския Парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз) и марката бъде публикувана в Бюлетина на марките на Европейския съюз, трети лица придобиват право да подадат опозиция  срещу регистрацията (т.е. да се противопоставят) в тримесечен срок от публикуването, когато:

  • заявената марка е идентична с притежавана от тях по-ранна марка и когато стоките и услугите, за които се иска регистрация, са идентични със стоките и услугите, за които е защитена по-ранната марка;
  • поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка (вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка).

При наличие на подадена опозиция, производството по регистрация се прекъсва до приключване на опозиционното производство. При установяване на допустимост на подадената опозиция, на страните се предоставя двумесечен период за помиряване, в който те могат да осъществяват контакт и да потърсят начин за уреждане на отношенията си, с който да постигнат споразумение. При липса на желание или неуспех в помиряването, производството преминава към т.нар. състезателна част, в която страните представят своите обосновки. Лицето, отправящо опозицията, трябва да докаже съществуването, валидността и обхвата на закрилата на посочените по-ранни права, както и правото си на опозиция.

В рамките на всяко отделно  опозиционно производство опозиционната дивизия към Службата на ЕС за интелектуална собственост анализира получената в рамките на производството информация (вкл. доказателства) и анализира приложимостта на избраното от опонента основание за подаване на опозиция срещу регистрацията на търговската марка.

Специфични аспекти от практиката

За съжаление, в практиката често се оказва, че намирането на компромисно решение, което да е удовлетворяващо и за двете страни, е трудна задача, която в много от случаите се увенчава с неуспех.

Подобно бе развитието на възникнал в практиката на консултантска къща “Велинов и партньори” казус, в който опонент, регистрирал в миналото своя словна търговска марка на ЕС в клас 33 ексклузивно за вино, депозира чрез своите представители по интелектуална собственост опозиция срещу регистрацията на търговска марка на клиент с фокус към плодовите напитки (сокове, смутита, екстракти, нектари и т.н.). Подобна опозиция бе подадена от второ дружество с основен предмет на дейност производство на вино, установено на територията на Испания, но след продължителна кореспонденция въпросът бе уреден чрез подписване на споразумение, а подадената втора опозиция – оттеглена.

регистрация на търговска марка - 1
Регистрация на търговска марка – принципи на опозиционното производство и специфични аспекти от практиката
Photo by Tim Gouw on Unsplash

Анализ на сходство между включени в обхвата на заявлението за регистрация на търговска марка класове: вино и плодови напитки

Вероятност от объркване (включително вероятност от свързване) съществува, ако има риск потребителите да повярват, че въпросните стоки и услуги произхождат от едно и също предприятие или, съобразно случая, от икономически свързани предприятия. Дали съществува вероятност от объркване зависи от общата оценка на няколко взаимно свързани фактора, включващи:

  • сходството на стоките и услугите;
  • сходството на знаците;
  • отличителните и доминиращите елементи на конфликтните знаци;
  • отличителността на по-ранната марка;
  • релевантния кръг потребители.

В разглеждания практически случай опозицията е подадена при следните конфликтни според опонента класове и стоки:

  • Заявител: Клас 32: Плодови напитки; Сокове; Плодови сокове концентрати; Напитки на плодова основа; Концентрирани плодови сокове; Плодови сиропи; Нектари (Плодови -) [безалкохолни]; Концентрати за приготвяне на плодови напитки; Газирани сокове; Смесен плодов сок; Напитки с плодов вкус; Безалкохолни плодови екстракти; Нектари (Плодови -); Доматен сок [напитка]; Зеленчукови сокове [напитки]; Замразени напитки на плодова основа; Безалкохолни напитки, съдържащи плодови сокове; Напитки, състоящи се от смес от плодови и зеленчукови пасирани сокове; Безалкохолни плодови напитки; Безалкохолни плодови екстракти; Безалкохолни препарати за приготвяне на напитки; Безалкохолни зеленчукови напитки; Органични плодови сокове; Зеленчукови сокове.
  • Опонент: Клас 33: Вино.

Регистрираната и заявена марка са словни като вид, а словните им елементи са с безспорно висока степен на сходство, поради което този аспект няма нужда да бъде детайлно анализиран. 

Следващата стъпка е преценката относно сходството между заявените стоки от клас 32 (безалкохолни напитки и бира) и обектът на регистрираната марка – вино от клас 33 (алкохолни напитки).

Опозиционната дивизия на Службата на ЕС за интелектуална собственост достига до извод, че между цитираните по-горе стоки не е налице сходство. Оспорените стоки са напитки на базата на плодове и зеленчуци или екстракти от плодове и зеленчуци за производство на напитки. Виното обаче е алкохолна напитка, получена чрез процес по ферментация на гроздова мъст, като се консумира по време на хранене или пиене като аперитив.

При анализа на стоките от клас 32 се обръща внимание на обстоятелството, че повечето от стоките са безалкохолни напитки, съдържащи плодови или зеленчукови сокове и вкусове, продавани и консумирани в течна форма. Целта на тези напитки е да утолят жаждата, да освежат или да подхранят с витамини. Припокриване с виното има по отношение на крайните потребители и методите на употреба, като обаче продуктите са разположени на различни места в супермаркети и магазини, доколкото природата им е различна. В общия случай предприятията, които ги произвеждат, са различни.

Освен това, конфликтните стоки не са нито конкурентни (поради различията им във вкуса и наличието или отсъствието на алкохол), нито взаимно допълващи се (консумацията на едната не води непременно до консумацията на другата). Фактът, че всички стоки принадлежат на индустрията за напитки, е недостатъчен, за да се намери някакво сходство. Между тях има значителни разлики, произтичащи от различното им естество (алкохолни спрямо безалкохолни), което е релевантен фактор, който също влияе върху различните цели на стоките. В този смисъл е Решение по дело  T-175/06 на Съда на ЕС [2008] – Mezzopane, ECLI:EU:T:2008:212.

Обръщаме внимание, че разработената от EUIPO функционалност „Сходство“ позволява на страните с няколко кликвания да получат информация относно наличието или липсата на сходство между две стоки/услуги според националните ведомства на държавите-членки, както и в практиката на EUIPO или Службата за интелектуална собственост на БеНеЛюкс. При въвеждане на стоки вино и плодови напитки, системата предоставя информация, че съгласно EUIPO сходство не е налице, като маркира решение номер T-150/17 на СЕС [2018] FLÜGEL ECLI:EU:T:2018:641, на което се базира предоставената справка:  http://euipo.europa.eu/sim/search.

регистрация на търговска марка - 4
Регистрация на търговска марка – анализ на сходство между класовете
Photo by Ben Weber on Unsplash

 

Консултантска къща “Велинов и партньори” притежава експерти с богат опит в сферата на индустриалната собственост, които могат да Ви съдействат при нужда от правна консултация относно регистрацията на търговска марка, както и нейната защита в процес по опозиция.

 

Обща рамка: Защита срещу опозиция в процеса по регистрация на търговска марка на ЕС

Анализ на сходство между включени в обхвата на заявлението за регистрация на търговска марка класове: вино и плодови напитки

 

Автор: адв. Златка Коцалова

Verified by MonsterInsights