Възможности за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения по време на обявено извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19

Във връзка с извънредно положение на територията на Република България, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Асоциацията на банките в България изготви и прие Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, като начин за облекчаване на кредитополучателите и справяне с кризата. Изготвеният ред е утвърден от Управителния съвет на Българската народна банка и представлява частен мораториум по смисъла на Насоките на Европейския банков орган от 2 април 2020 г. /Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in light of the COVID-19 crisis (EBA/GL/2020/02)/.

Въвеждането на частен мораториум на вноските по кредите представлява ефективен инструмент за справяне с краткосрочните трудности с ликвидността, причинени от ограничената или спряната работа на много предприятия и физически лица, произтичащи от въздействието на пандемията от COVID-19.  Мораториумът осигурява възможност на кредитополучателите да се възползват от промяна в погасителните си планове по кредитите, без обаче да бъдат променяни други съществени условия по договорите /като например договорена лихва, обезпечения или др./ Утвърденият ред предвижда отсрочването на вноските по кредитите за срок до 6-месеца /т.нар. “гратисен период“/ за засегнатите от кризата кредитополучатели, които изрично са заявили желание да се възползват от него и отговарят на определени изисквания. Съществен белег на отсрочването по този е ред, че кредитополучателите, които са се възползвали няма да имат влошена кредитна история.

Кредитополучателите, които са изпаднали в затруднение да погасяват вноските по кредитите, вследствие на обявеното в страната извънредно положение от  пандемията от COVID-19 и предприетите мерки и ограничения във връзка с нея, ще могат да заявят желанието си да се възползват от възможността за отсрочване към съответната банката, на която са клиент. Не всеки кредитополучател ще има възможност да се възползва от предоставената възможност за отсрочване, а само клиентите на банки, които отговарят на следните изисквания:

 1. Затрудненията при погасяване на кредита са причинени вследствие на ограниченията и мерките, предприети във връзка с пандемията от COVID-19.
 2. Задълженията са били редовно обслужвани към 01.03.2020 г. или с просрочие не повече от 90 дни.
 3. Изявено изрично желание от страна на кредитополучателите.

При отсрочване на вноските по кредитите, банките ще проверяват дали клиентите им отговарят едновременно на всички посочени изисквания.

Ред за отсрочване на вноските по кредитите:

Кредитополучателите, които отговарят на изискванията ще имат възможност да се възползват от отсрочването на вноските по кредитите си, като заявят това, най- късно до 22.06.2020 г., а банката трябва да се произнесе по искането им най-късно до 30.06.2020 г.

Искането за разсрочване на вноските може да включва както непогасени в срок вноски до момента, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

Отсрочването на вноските може да бъде извършено за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата. В договорения гратисен период кредитополучателят може да избира дали иска да разсрочи всички изискуеми суми или само главницата. След края на договорения гратисен период, банките ще изготвят нови погасителни планове по кредитите, които ще бъдат съобразени и с отложените вноски. Във всеки един момент, клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период и да договори със своята банка нов погасителен план.

Доколкото утвърденият от Асоциацията на банките ред е създаден като мярка за преодоляване на кризата и възможност за облекчаване на кредитополучатели, които са засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19, то посочения ред ще се прилага само за договори за кредит, сключени преди 31.03.2020 г.

Механизми за разсрочване:

Кредитополучателите, които отговарят на изискванията за отсрочване на вноските по кредитите си, ще могат да договорят с банката–кредитор  един от следните механизми за разсрочване:

 1. Отсрочване на главница и лихва:
  • Дължимите суми /главница и лихва/ се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
  • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на договорения между страните гратисен период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
  • Към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг договорен разумен по-кратък период, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
 2. Отсрочване само на главница:
  • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
  • Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора.
  • След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.
 3. Отсрочване на вноски по револвиращи продукти на банките:

В зависимост от вида на съответния револвиращ кредитен продукт /револвиращ кредит, кредитна карта или овърдрафт/, могат да бъдат приложени следните възможности:

 • Револвиране на кредитна линия се допуска, въпреки че дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Всички търговски банки, които са приели да прилагат утвърдения ред за отсрочване на изискуеми задължения, следва да обявят публично предлаганите облекчения на своята интернет страница, в банковите салони и по друг подходящ начин, от където кредитополучателите да се запознаят с предлаганите условия.

Описания ред за отсрочване на задължения е само възможност, от която кредитополучателите по своя преценка могат да се възползват при преговори с банката, на която са клиент. Вън от изложения ред, всеки кредитополучател може да договори със своята банка и други индивидуални схеми за отсрочване на задължения или облекчения, различни от посочените.

автор: адв. Мария Маркова,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights