Възможности за ползване на безлихвен кредит в условията на извънредно положение

Във връзка с Решение на Министерски съвет № 257 от 14.04.2020 г. „Българска банка за развитие“ АД обяви официално механизма, условията и реда за кредитиране на физически лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Това е част от пакета антикризисни мерки на българското правителство за защита на хората в условията на пандемия и oбявeнoто c рeшeниe нa Нaрoднoтo cъбрaниe oт 13 март 2020 г. извънрeднo пoлoжeние. Целта на мярката е подпомагане на засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица, обособени в две основни групи, а именно – работници и служители в неплатен отпуск, както и самоосигуряващи се, чиито доходи са прекъснати в периода на извънредното положение.

 1. Кой може да ползва безлихвен кредит по програмата ?

Мярката е предназначена за физически лица, наети по трудово правоотношение, както и за самоосигуряващи се. Всеки, който попада в една от целевите групи, трябва да отговаря на определени условия, за да получи финансиране.

 1. Изисквания към работниците и служителите, наети по трудов договор
 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • През последните 6 месеца преди излизането си в неплатен отпуск да са били страна по трудово правоотношение;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в рамките на месец март, ако това е месецът, през който е започнало ползването на неплатен отпуск.
 1. Изисквания към самоосигуряващите се лица
 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или да търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите им през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.
 • Задължително изискване и за двете категории лица е кандидатите да са с платени осигурителни вноскии да могат да възобновят упражняването на своята дейност (да се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Какви са финансовите параметри на предоставяните кредити по програмата?

 • Максималният размер на заеманата сума, която може да ползва едно лице е 4 500 лева. Допустими са два начина на усвояване: еднократно ефективно теглене на цялата отпусната сума или усвояване на три отделни транша, всеки от които по 1 500 лева. В случай че първоначално предоставеният размер на кредита е под максималната стойност, няма пречка да бъде сключен допълнителен анекс с цел достигане на сумата от 4 500 лева.
 • Важно е да се отбележи, че кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%). Това една от съществените характеристики, оказваща реален благоприятен ефект за ползвателите.
 • Също така следва да се подчертае, че за разлика от стандартните договори за банков кредит, съгласно условията на програмата, кредитополучателите не дължат таксикомисионии неустойки.
 • Допълнително облекчение представлява липсата на изискване за осигуряване на обезпечение/я като условие за отпускането на заема (от страна на заемополучателите не е необходимо да се предоставя обезпечение под формата на залог, ипотека или поръчителство).
 • Предвиден е сравнително дълъг гратисен период, през който кредитополучателите са освободени от задължение за плащане на вноски. С оглед размера на предоставяните заеми, относително продължителен е и периодът за окончателно издължаване. Максималният срок на погасяване е 5 години, а допустимият гратисен период е минимум 6 месеца, но не повече от 24 месеца, като предоставените суми се издължават след изтичането на гратисния период.
 • Предвидена е възможност за гъвкава схема на погасяване. Размерът и броят на вноските се определят по взаимно съгласие между кредитополучателя и избраната от него търговска банка, но в рамките на допустимия максимален период.
 • Дългът може да бъде предсрочно погасен, без да се заплащат допълнителни такси или комисиони за това.

Кои са необходимите документи и какъв е срокът за кандидатстване за кредит по програмата ?

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 31.12.2020 г.

С цел стартиране на процедурата, заинтересованите лица трябва да представят пред избраната от тях банка-партньор на „Българска банка за развитие“ АД по програмата следният пакет документи:

 • Искане за финансиране по одобрен образец (всяка банка, участваща в програмата ще го предоставя на гражданите);
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • За лицата, наети по трудови правоотношения – данни за работодателя и за сключения трудов договор, както и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад;
 • За самоосигуряващите се лица – документ за регистрация;
 • Декларация, съдържаща следните изявления: 
 • Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;
 • Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;
 • Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;
 • Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;
 • Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;
 • Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;
 • Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

            След 15 април ще бъдат оповестени и конкретните банки-партньори на „Българска банка за развитие“ АД по програмата, чрез които ще се предоставят безлихвените кредити.

Verified by MonsterInsights