Актуални промени относно сроковете по ЗОП, приети със ЗИД на ЗМДВИП (обн. в ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г.)

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), бяха приети редица промени, блокиращи в голяма степен развитието на процедурите по Закона за обществените поръчки – относно влизането в сила на решенията за откриване на процедурите, на решенията за избор на изпълнител и др., за което препращаме изцяло към своето изложение по темата (виж: https://advokatite.bg/izvnredno-polozhenie-i-srokove-za-obzhalvane-po-zop/).

С оглед установените недостатъци на първоначално приетите законодателни решения, същите бяха подложени на допълнителни обсъждания и в резултат на последните беше приет и обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП (обн. в Държавен вестник, бр. 34 от 09.04.2020 г.).

Промените, касаещи процедурите по ЗОП, приети с цитирния ЗИД на ЗМДВИП, могат да се обобщят, както следва:

  • Промени във връзка със спрените срокове по ЗОП;
  • Промени във връзка със спрените срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства;
  • Предоставяне на възможност за провеждат заседания от разстояние на различни органи, комисии и др.

По-долу накратко ще бъде разгледана всяка от групите промени в контекста на прилагането на Закона за обществените поръчки.

  • Промени във връзка със спрените срокове по ЗОП – § 2, § 12 и § 13 от ЗИД на ЗМДВИП

С приетите промени се внася яснота относно обжалванията по ЗОП пред Върховния административен съд и КЗК. Сроковете за обжалване пред ВАС по реда на ЗОП, които бяха спрени по силата на чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП, продължават да текат (за неизтеклите до 12.03.2020 г.), респ. започват да текат (за незапочналите да текат преди 13.03.2020 г.) след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на ЗМДВИП в „Държавен вестник“ (по арг. от разпоредбата на § 13 от ЗИД на ЗМДВИП). Това е пряка последица от изключването на производствата по ЗОП от приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗМДВИП. Аналогично е положението и за обжалванията пред КЗК, което е последица от отмяната на предложение второ от чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП. 

ЗИД на ЗМДВИП е обнародван на 09.04.2020 г., следователно от 17.04.2020 г. продължават да текат спрените, считано от 13.03.2020 г. срокове за обжалване пред ВАС и КЗК по реда на ЗОП.

От гореизложеното следва, че ще отпаднат и обсъжданите пречки за влизане в сила на решенията за откриване на процедури, на решенията за избор на изпълнител и др., а оттук – ще отпаднат и пречките за сключване на договори за възлагане по ЗОП, тъй като последните са обвързани с влизането в сила на решенията за избор на изпълнител.

  • Промени във връзка със спрените срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства

Със ЗИД на ЗМДВИП е отменена изцяло и разпоредбата на чл. 3, т. 3 от ЗМДВИП. С това отпада законовата пречка да текат сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства. Такива органи са КЗК, възложителите на обществени поръчки и др. Спрените по-рано на това основание срокове за изпълнение на указания продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на ЗИД на ЗМДВИП в „Държавен вестник“ (по арг. от разпоредбата на § 13 от ЗИД на ЗМДВИП), т.е. от 17.04.2020 г.

  • Предоставяне на възможност за провеждат заседания от разстояние на различни органи, комисии и др.

С § 6 от ЗИД на ЗМДВИП се създава нов чл. 6а в ЗМДВИП. С ал. 2 от новоприетата разпоредба е предвидена възможност до отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на КЗК „да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството”. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние. Видно от цитираната разпоредба същата е приложима както за откритите заседания на КЗК, така и за тези на ВАС, провеждани по реда на ЗОП.

С оглед налагащата се от извънредното положение необходимост от дистанционни форми на работа на държавни и местни органи, комисии и др., новата разпоредба на чл. 6а, ал. 1 от ЗМДВИП предвижда възможност за провеждане на заседания от разстояние (като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване) или за приемане решения неприсъствено от страна на  държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица. За проведеното заседание следва да се изготвя протокол, а за неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им. В свое незадължително тълкуване на закона от страна на АОП (дадено с МУ № 4/09.04.2020 г.), органът приема, че цитираната възможност се отнася и за комисиите при възложителите на обществени поръчки. Забележка: повече информация относно Методическо указание на АОП № 4 от 09.04.2020 г. може да бъде открита на: https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/04/MU4_2020.pdf.

Предстои да се изясни как чисто практически ще бъдат организирани тези дистанционни заседания.

 Забележка: Настоящата статия не представлява правен съвет. При възникнал казус, касаещ приложението на ЗИД на ЗМДВИП във връзка със сроковете за обжалване по ЗОП, влизането в сила на съответните актове, действия или бездействия, работата на комисиите по ЗОП и др. е необходимо да бъде изследвана конкретната фактическа обстановка, за да бъде предоставен съответен правен съвет.

автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights