Бизнесът все повече се ориентира към онлайн търговия. Какво обаче трябва да знае по темата преди да предприеме тази стъпка?

Бизнесът се ориентира към онлайн търговия

Глобалната пандемия предизвикана от COVID-19, както и мерките за ограничаване на неговото разпрострастранение доведоха до значителни промени в областта на търговията. По-специално, много търговци бяха принудени да затворят физическите търговските обекти,  заради значителен спад в търсенето докато така наречената онлайн търговия, отбеляза невиждан скок в продажбите, поради отдалеченото пазаруване и по-голяма защита, която предоставя. Всичко това допринесе за мащабното развитие на електронната търговия, не само от бизнес към потребител (B2C), но и между бизнесите (B2B). Въпреки драстичния спад в търсенето и предлагането, онлайн търговията създаде предпоставки за по-конкурентен и ефективен пазар, който да подсили сегашното икономическо състояние. 

Какво е онлайн търговия?

Основната цел на електронната търговия е да свързва търговци и потребители онлайн. По този начин, доставчиците имат възможност да продават предлаганите от тях стоки на купувачите чрез отдалечен достъп през интернет платформи и онлайн магазини. По-специално, според Закона за електронната търговия, за онлайн търговия се определя предлагане на услуги на информационното общество като под този обхват попадат всички услуги, които са достъпни до потребителите срещу възнаграждение, без директен контакт между страните, чрез електронно средство и по поръчка на получателя (чл. 1 “б” от Директива (ЕС) 2015/1535). Субектите,  участващи в онлайн търговия се категоризират в две групи. От една страна са юридическите и физическите лица, които предлагат стоки и услуги т.е. доставчици, а от друга страна са потребителите, които се ползват от услугите т.е. получатели (чл.3, ал.1 и 2 от ЗЕТ).

Какви са предимствата за бизнеса при онлайн търговия? 

Все повече търговци се пренасочват към онлайн продажби, за да може предлаганата от тях стока да достига до по-голям брой потребители. По този начин, получателите могат да се ползват от предимството да закупуват избраните от тях продукти по всяко време и от всяко местоположение, без да е необходим директен контакт между страните. Така, онлайн търговците могат да привлекат нови клиенти не само на национално, но и на европейско и световно ниво. Нещо повече, при онлайн търговия се изисква по-малка първоначална инвестиция, тъй като доставчиците нямат толкова разходи в сравнения с търговците във физическите магазини. 

Какви са нейните недостатъци? 

Независимо от множеството предимства, които  електронната търговия осигурява на доставчици и на получатели, този тип продажби също крие своите недостатъци. Основните проблеми при онлайн търговия най-често са свързани с достъпа до интернет платформата, която доставчика използва, сигурността при електронното плащане, доставката и качеството на стоките. Например, потребителите често се сблъскват с проблеми при плащане или поръчване, които са причинени от технически нередности на сайта/ платформата. Друг често срещан проблем е свързан с качеството на стоките, тъй като понякога до потребителите достигат повредени или грешно изпратени продукти. В тази връзка, все още голяма част от хората предпочитат да пазаруват във физически магазини, за да могат лично да огледат продуктите. Също така, в определени случаи информацията относно гаранции и права на потребителите не е лесно достъпна за тях. 

Кои разпоредби регулират онлайн търговията? 

Търговците, които планират да развиват своя бизнес чрез интернет платформа трябва да спазват всички изисквания, които са уредени на европейско и национално ниво. България, в качеството си на държава членка на ЕС, също се задължава да интегрира европейските изисквания за електронна търговия в националното си законодателство. ЕС урежда изискванията за онлайн търговия, която се извършва на вътрешния пазар, в Директива 2000/31/ЕО, като определя и изискванията към онлайн търговците (чл.1 и 2 от Директива 2000/31/ЕО). Важно е да отбележим, че Директивата не регулира аспектите от авторско право, защита на личните данни, интелектуална собственост и др., които са предмет на други европейски инструменти. В българското право правилата за онлайн търговия са уредени в Закона за електронната търговия (ЗЕТ), а правата на потребители се съдържат в Закон за защита на потребителите. Онлайн търговията също попада под надзора на Комисията за защита на потребителите (КЗП), който е компетентният орган да следи дали законовите разпоредби се спазват. 

За какво трябва да внимават търговците при онлайн търговия?

Необходима ли е регистрация на ЕТ или фирма за онлайн търговците?

Търговския закон (ТЗ) дава яснота относно случаите, в които дадено физическо или юридическо лице придобива качествата на търговец (чл.1, ал 1 от ТЗ). Например, ако купувате стоки с цел препродажба или произвеждате стоки, за да ги предлагате на пазара, то следователно притежавате характеристиките на “търговец”. Нещо повече, търговците имат задължението да се регистрират като еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, като неизпълнението може да доведе до сериозни последици. 

Имат ли задължение онлайн търговците да подават информация към НАП?

С НАРЕДБА № Н-18 в сила от 28.09.2018 г. законодателят задължава онлайн търговците да изпращат данни относно техните приходи към Националната агенция по приходите (НАП). Това задължение засяга търговци, които се занимават с онлайн търговия по занятие, но не поражда подобен ангажимент към физическите лица, които извършват случайни продажби. Повече информация можете да намерите тук.

В заключение, бизнесът има възможност да напредва с още по-големи темпове благодарение на развиващата се онлайн търговия, защото времето и мястото вече не са фактор. Същевременно бързите темпове на налагане на електронната търговия в световен мащаб определят и нуждата тя бъде тясно регламентирана, за да предостави максимална сигурност както на търговците, така и на потребителите. Затова и ние ще продължаваме да следим темата и да споделяме полезна информация в желанието си да помогнем на бизнеса да премине към тази нова стъпка в своето развитие.

Verified by MonsterInsights