Стратегическо развитие на бизнеса

При изграждането на всеки бизнес неминуемо се стига до момента на неговото разширяване и развиване. Процесите на оптимизация в компанията следва да отговарят на промените в икономическата среда, в която компанията функционира.

За да бъде една компания конкурентоспособна, тя трябва да оптимизира дейността си бързо, като същевременно отчете, че разполага с ограничени ресурси за това.

Целта на оптимизацията е подобряване на бизнес процесите от гледна точка на себестойност, качество и време. Основна цел на оптимизирането e повишаване ефективността на процесите. То може да се извърши чрез постоянно усъвършенстване или чрез реинженеринг на бизнес процесите.

Verified by MonsterInsights