„Мярката 60/40“

Актуализирано към 09.04.2020 г.

В „Държавен вестник“, бр. 31 от 01.04.2020 г. беше обнародвано Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ПМС № 55/30.03.2020 г./, по-известно като „Мярката 60/40“.

По-долу представяме становище по някои от най-важните въпроси, които вълнуват работодателите във връзка с възможността да се възползват от предвидения държавен механизъм за подпомагане и запазване на заетостта на работниците и служителите.

 1. Кой има право да получи компенсации?

Съгласно постановлението две основни групи работодатели ще могат да получат финансова подкрепа от държавата с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при обявеното извънредно положение. Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода на извънредното положение, но за не повече от три месеца, на работодатели, които запазят заетостта на работниците и служителите за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации.

1.1. Първата основна група са работодателите в изрично определени сектори на икономиката /посочени в Приложение към чл. 2 ал. 1, т. 2 от ПМС № 55/30.03.2020 г./, които поради извънредното положение, със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили дейността на цялото или част от предприятието.

По отношение на тази категория работодатели не се изисква да удостоверяват намаляване на приходите от продажби, доколкото се презюмира, че дейността им е значително засегната само по силата на издаване на съответната заповед на орган на държавна власт /какъвто е случаят със Заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването/.

Тези работодатели трябва с изрична заповед, издадена на основание заповед на държавен орган, да са преустановили работата на предприятието или част от него и да заявят изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 от ПМС № 55/30.03.2020 г.

1.2. Втората основна категория са работодателите, които отговарят едновременно на следните критерии:

 • осъществяват дейност в който и да е от секторите от Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А (Селско, горско и рибно стопанство), К (Финансови и застрахователни дейности), О (държавно управление), Р (образование), Q (Хуманно здравеопазване и социална работа), T (Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление) и U (Дейности на екстериториални организации и служби);
 • със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, са преустановили дейността на цялото предприятие, на част от него или на отделни работници или служители ИЛИ които на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда са въвели непълно работно време в цялото предприятие или отделно негово звено.
 • бележат намаляване на приходите си от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. За работодателите, учредени след 1 март 2019 г., спадът в приходите следва да бъде с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Изцяло извън обсега на ПМС № 55/30.03.2020 г. остават работодателите, които не са преустановили дейност или въвели непълно работно време, независимо от намаляването на приходите им от продажби вследствие на усложнената обстановка при извънредното положение.

 1. Какви са условията, на които трябва да отговаря работодателят?

Работодател и от двете посочени по-горе категории трябва да отговаря на следните условия, за да може да получи компенсации:

 • да е местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България;
 • да е платил /респ. да плати/ пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които се искат компенсации, заедно с дължимите осигурителни вноски;
 • да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 • да не е обявен в несъстоятелност или да се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да запази заетостта на работниците и служителите, за които е получил компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 • да не прекратява трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4  КТ през периода, за който се изплащат компенсации. Тук са включени хипотезите на прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие поради закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 работни дни.
 • да няма установено с влязла в сила наказателно постановление или съдебно решение за изчерпателно изброени нарушения на Кодекса на труда и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа. Това изискване не се отнася за работодател, който е въвел непълно работно време, а само за този, който е преустановил дейността си.
 1. За кои работници и служители не се изплащат компенсации?
 • работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
 • работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.
 1. За какъв период се изплащат компенсациите?

Компенсации ще се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

В случай че работодателят възобнови работата на предприятието или на отделен работник или служител, или възстанови пълното работно време, той е длъжен да уведоми Агенция по заетостта за това в срок от 3 работни дни и няма право на компенсации за периода след възобновяване на работата.

 1. Какво точно трябва да плати работодателят и колко точно ще получи като компенсация?

Към датата на приемането му ПМС № 55/30.03.2020 г. предвижда, че работодателят трябва да заплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите за съответния месец, както и да внесе за този период дължимите за сметка на работодателя осигурителни вноски върху целия брутен размер на възнаграждението на работниците и служителите, а компенсацията ще бъде в размер на 60 % от осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за който ще бъде получена компенсация.

Броени дни след приемането на правителственото постановление в „Държавен вестник“ бр. 34 от 09.04.2020 г. бяха обнародвани промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г., съгласно които държавата поема и 60 % от осигуровките, дължими за сметка на работодателя. По този начин размерът на компенсацията вече обхваща 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и 60 % от осигурителните вноски, дължими за сметка на работодателя. Предстои изменение и на самото правителствено постановление, така че същото да отрази приетите от Парламента промени в схемата 60/40.

Постановлението урежда и правилата за определяне на осигурителния доход за януари 2020 г., в случаите когато служителят не е работил през целия месец, а е ползвал различни видове отпуск.

Специално внимание ще отделим на компенсацията в хипотеза на непълно работно време. Съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г. в случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорцио­нално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Въпреки това работодателят е длъжен да заплати пълния размер на трудовото възнаграждение като за 8-часов работен ден. Следователно при 4-часов работен ден работодателят трябва да плати като за пълен работен ден, а компенсацията ще бъде в размер на 60 % от трудовото възнаграждение за 4 часа и 60 % от осигуровките за неотработените 4 часа. Тук особено силно се проявява характера на ПМС № 55/30.03.2020 г. като мярка, насочена към запазване на заетостта, а не към компенсиране на загубите на бизнеса. Логично е повечето работодатели да предпочетат да не се възползват от предлаганите компенсации при въведено непълно работно време, тъй като така ще намалят разходите си – ако не ползват компенсации при 4-часов работен ден ще заплатят само 50 % от дължимото възнаграждение и осигуровки върху този размер.

 1. Каква е процедурата за кандидатстване?

Работодателите подават заявление по образец, достъпен на сайта на Агенция по заетостта, до съответната Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации. Към заявлението се прилагат допълнителни документи, които са изрично посочени на сайта на Агенцията по заетостта – рубрика „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта”, подрубрика „Информация за работодатели“.

В ПМС № 55/30.03.2020 г. не е предвиден срок за кандидатстване, но на електронната страница на Агенция по заетостта е посочено, че заявления се приемат в периода от 31 март 2020 г. до 21 април 2020 г. включително. Вероятно при удължаване срока на извънредното положение в страната, съответно ще бъде удължен и срокът за кандидатстване.

Документите ще се разглеждат от съответното Бюро по труда относно съответствието им с изискванията на ПМС № 55/30.03.2020 г., като в срок до 7 работни дни от подаването им ще бъде предоставяна информация за това на работодателя и Национално осигурителния институт.

Информация за одобрените работодатели се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт, който изплаща компенсациите.

автор: адв. Десислава Хълтъкова,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights