Извънредно положение и срокове за обжалване на актове, действия и бездействия на възложители на обществени поръчки пред КЗК и ВАС

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТНОСНО ОТКРИВАНЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗОП

С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание (обн. в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) беше предвидено в чл. 3, че спират да текат:

  • процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства (с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда);
  • давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти (с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания);
  • сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства (с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове)

Посочената разпоредба е в сила от 13 март 2020 г.

  1. Относно производствата пред ВАС, които безспорно са съдебни такива, приложение следва да намери хипотезата по т. 1 от цитираната разпоредба. Следователно, ако срок за обжалване пред ВАС по реда на ЗОП, е започнал да тече и не е изтекъл преди 13.03.2020 г., до отмяната на извънредното положение той се счита за спрян по силата на цитираната законова разпоредба (чл. 3 от ЗМДВИП). Остатъкът до края на съответния срок ще започне да тече след отмяната на извънредното положение. На по-силно основание следва да се приеме, че незапочналите да текат процесуални срокове по съдебни производства пред ВАС по реда на ЗОП, въобще не текат в периода на извънредното положение и следователно започват да текат от първия ден на отмяната на същото.
  2. Що се отнася до сроковете за обжалване пред КЗК на решения, действия или бездействия на възложители на обществени поръчки, следва да се отбележи, че КЗК в организационно отношение не е съд, не е част от съдебната система, съответно и производствата пред този орган не може да се дефинират като съдебни такива. Статусът на КЗК е уреден в Закона за защита на конкуренцията. По силата на ЗЗК комисията е определена като независим административен орган, а нейните решения – административни актове. Същевременно КЗК е овластена да се произнася специално по законосъобразността на решенията, действията и бездействията на възложителите на обществени поръчки. КЗК е несъдебен орган с правораздавателна компетентност (в този в смисъл – Решение № 6 от 11.11.2008 г. на КС на РБ по конституционно дело № 5 от 2008 г.). Следователно хипотезата на т. 1 от чл 3 би могла да се приложи за производствата пред КЗК единствено по аналогия.

В случая обаче следва да се приеме, че приложение намира разпоредбата на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП, предвиждаща, че спират да текат „други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти”. С изтичането на срок по чл. 197 от ЗОП би се погасило правото на жалба на частноправен субект (заинтересовано лице/участник/кандидат в процедура по ЗОП). Следователно на основание чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП, считано от 13.03.2020 г. спират да текат и сроковете за обжалване по чл. 197 от ЗОП (срещу решения, действия и бездействия на възложители). Остатъкът до края на съответния срок ще започне да тече след отмяната на извънредното положение (за неизтеклите до 12.03.2020 г. процесуални срокове), респ. – срокът ще започне да тече от първия ден на отмяната на извънредното положение (за сроковете за обжалване, които въобще не са започнали да текат преди 13.03.2020 г.).

На следващо място, по силата на Заповед № ЗПО-31/16.03.2020 г. и Заповед № ЗПО-32/20.03.2020 г. на председателя на КЗК:

– е преустановено провеждането на заседания на КЗК,

– са отложени вече насрочените заседания на Комисията;

– справките по преписки следва да се извършват преимуществено и по възможност на посочените на страницата на Комисията или в уведомителни писма по производствата телефони или електронни адреси за контакт;

– подаването на всякакъв вид документи следва да се извършва преимуществено и по възможност по пощата или по електронен път;

– ограничава се достъпът на външни лица, страни по производства и техните процесуални представители до помещенията на КЗК, с изключение на достъпа до помещението на „Деловодството“ на Комисията.

– посочено е, че отложените заседания ще бъдат насрочени за нова дата, за която страните ще бъдат своевременно уведомени.

Действието на посочените мерки, предприети от председателя на КЗК, е със срок до 13.04.2020 г. Следователно до тази дата е налице пречка за приключване на все още ненасрочените, респ. на отложените дела пред КЗК (вкл. и тези по реда на ЗОП).

За онези производства пред КЗК, по които е било постановено решение, но същото не е влязло в сила до 12.03.2020 г. или по които бъде постановено решение в периода от 13.03.2020 г. до отмяната на извънредното положение, важи изложеното в т. I от настоящото изложение (сроковете за обжалване пред ВАС спират да текат, съответно – не текат).

3. Спирането на посочените срокове за обжалване има отношение не само към инициирането на производствата по обжалване пред КЗК и ВАС. Същото се отразява и на развитието на производствата за възлагане на обществени поръчки и създава положение на правна несигурност – както относно откриването на процедурите, така и относно влизането в сила на крайните актове на възложителите, с които приключват процедурите по ЗОП.

На основание чл. 3 от ЗМДВИП жалба срещу решение за откриване на процедурата по ЗОП е допустимо да бъде подадена след отмяната на извънредното положение. Следователно, ако до 12.03.2020 г. (включително) не са били изтекли 10-дневните срокове по чл. 197 ЗОП за обжалване на решенията за откриване на процедури за обществени поръчки, тези актове по откриване не следва да се считат за стабилизирани и влезли в сила. Това положение следва да бъде отчетено от възложителите при провеждането на текущите процедури по ЗОП, тъй като отмяната на посочените решения за откриване може да бъде поискана след приключването на извънредното положение по реда на обжалването пред КЗК.

От друга страна, сключването на договорите за обществени поръчки също е обусловено от изискването решението за определяне на изпълнител да е влязло в сила. Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 6 от ЗОП възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Отклонение от това правило се допуска в хипотезите на ал. 7, а именно:

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните случаи:

  1. изпълнителят е определен в резултат на:

а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 и има само един поканен участник, или

б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1 и има повече поканени участници;

  1. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати, или
  2. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.

Във връзка с гореизложеното, в случай че срокът за обжалване на решение за избор на изпълнител не е бил изтекъл или не е започнал да тече преди 13.03.2020 г., следва, че остатъкът от този срок ще продължи да тече, респ. целият срок ще започне да тече от първия ден на отмяната на извънредното положение.

С това ще се отложи влизането в сила на съответните решения за избор на изпълнител. В тези хипотези за възложителите ще бъде налице пречка за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка до края на извънредното положение и съответно – до изтичането на съответните срокове по чл. 112, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 3 от ЗМДВИП, които ще продължат/започнат да текат от първия ден на отмяната на извънредното положение.

В тази връзка следва да се има предвид, че ако установи, че а) договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 от ЗОП и б) установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, КЗК може да отмени решението на възложителя. На следващо място, ако договорът е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 от ЗОП, но  без да е налице нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител, КЗК може да наложи санкция в размер три на сто от стойността на така сключения договор.

Гореизложеното не се отнася за възлаганията на ниска стойност по глава 26 от ЗОП (обява или покана по чл. 191 от ЗОП), доколкото откриването, провеждането и приключването им не подлежи на обжалване пред КЗК и ВАС.

Забележка: Настоящата статия не представлява правен съвет. При възникнал казус, касаещ приложението на чл. 3 от ЗМДВИП във връзка със сроковете за обжалване на актове, действия или бездействия на възложители по ЗОП пред КЗК и ВАС, респ. касаещ влизането в сила на съответните актове, действия или бездействия, е необходимо да бъде изследвана конкретната фактическа обстановка, за да бъде предоставен съответен правен съвет.

автор: адв. Кристина Терзийска,

член на екипа на Консултантска къща „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights