Задължителна пререгистрация за всички сдружения и фондации

В края на м. септември в Държавен вестник беше публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който влиза в сила от началото на 2018 г. Основната промяна, приета след дългогодишни дебати и обсъждания, е, че по подобие на търговските дружества вече и всички фондации и сдружения трябва да се пререгистрират в Агенция по вписванията. Срокът за това е 3 години – от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г., като производството ще бъде безплатно.
Съгласно новите регулации сдруженията вече няма да се регистрират в окръжния съд по седалището им, като отпада и вписването им в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Министерство на правосъдието. Вследствие закриване на този регистър, годишният доклад за дейността и финансовият отчет на ЮЛНЦ ще се обявяват в Агенция по вписванията до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Ако две поредни години сдружение, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не подаде отчетите си в законоустановените срокове и ред, по неговата партида в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще се вписва служебно „с временно спрян статут в обществена полза“. Заявленията за първоначална регистрация и вписване на промени ще могат да се подават и по електронен път с електронен подпис.
Втората голяма група изменения в ЗЮЛНЦ е свързана със създаването на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, който да участва в разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Членове на съвета е предвидено да бъдат представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, а негов председател ще е заместник министър-председателят, отговорен за изпълнението на стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. ЗЮЛНЦ урежда в детайли дейността на Съвета, неговата организация и състав.
За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се предвижда ежегодно да се осигуряват и разходват средства от държавния бюджет. Оценката на проектите и предложения за разпределение на средствата ще се осъществява по критерии, условия, правила и процедури, приети от Съвета за развитие на гражданското общество, който от своя страна ще прави предложение на Министерски съвет.
С приетите промени в Закона за юридическите лица се очаква значително намаляване на административната тежест за юридическите лица с нестопанска цел при регистрацията им, повишаване на прозрачността и отчетността им, подобряване комуникацията между гражданския сектор и публичните власти и допринасяне за устойчивото развитие на гражданските организации у нас.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights