Нов регистър на банковите сметки и сейфове от началото на 2017 г.

Днес на заседание на Управителния съвет на БНБ беше приета Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, която ще влезе в сила от 1 януари 2017 г. Предвижда се създаване на електронна база данни, която да осигури централизирана информация за номерата, вида и валутата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и упълномощени от тях лица.
Въвежда се задължение за банките ежемесечно да подават информация в регистъра за откриване на нови сметки, закриване на сметки или промяна във вече подадени данни, сключване на нов договор за наем на сейф, прекратяване ползването на сейф или промяна в обстоятелствата по отношение наема на сейф.
Достъп до информация от регистъра ще имат органите и институциите по чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки, а именно: органите на съдебната власт /съдилища, прокуратура и следствени органи/, Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, Национална агенция за приходите, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и главният инспектор или инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Всяко лице ще може да получи информация относно съдържащите се за него данни в регистъра като титуляр на банкова сметка, наемател на сейф или упълномощено лице. Сведения ще може да получават и наследниците на починали лица. Информацията ще се предоставя безплатно на физическите лица в 14-дневен срок, а в останалите случаи – срещу заплащане на такса.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights