Задължителна пререгистрация за частните детски градини и училища

С приемането на изцяло новия Закон за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016 г.) се преуредиха обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. В сравнение със стария Закон за народната просвета, съществени изменения се наблюдават по отношение на изискванията за създаване, преобразуване, промяна и прекратяване дейността на частните детски градини и училища.

Според новия ЗПУО частните детски градини и частните училища придобиват качеството на юридическо лице при условията и по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за кооперациите или на законодателството на друга държава членка, като се поставят и ограничения – частните детски градини и училища не може да се учредяват като търговски дружества – публични предприятия.

Частните детски градини и училища следва да отговарят на редица нови изисквания – напр. в наименованието им трябва да се съдържа някоя от думите “частна“, „частно“; седалището и адресът на управление трябва да са същите като адреса, на който се провежда образователния процес; предметът на дейност трябва да бъде записан като „дейност на детска градина/училище“ и др.

До края на месец юли 2017 г. лицата, получили разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, следва да приведат правноорганизационната си форма или регистрацията си в съответствие с изискванията на новия закон или да учредят частна детска градина или частно училище като търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел.

Не по-късно от един месец след изтичане на горния срок, т.е. до края на месец август 2017 г. лицата, получили разрешение за откриване на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на отменения Закон за народната просвета, са длъжни да подадат заявление за продължаване на дейността на частна детска градина или частно училище при условията и по реда на този закон.

След края на месец август 2017 г. министърът на образованието и науката със заповед ще закрие частните детски градини и частните училища, за които не е подадено заявление за продължаване на дейността. Заповедта следва да се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила от деня на обнародването й, освен ако в нея е предвидено друго.

Verified by MonsterInsights