Нови съществени изменения в Търговския закон

В последната работна седмица за 2016 г. Народното събрание прие изменения в Търговския закон, целящи създаване на по-голяма правна сигурност, укрепване на пазара и осигуряване на ефективна стопанска среда.

Незабавно действие е предвидено за нормите, утежняващи формата за прехвърляне на търговско предприятие, продажба на дружествени дялове в ООД и приемането на някои съществени решения от Общото събрание в дружествата с ограничена отговорност. С настъпването на 2017 г. вече продажбата на търговско предприятие и дружествени дялове ще се извършва с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на документа, извършени едновременно, а нотариусът ще е задължен да съхранява копие в архивите си. До момента заверката беше само на подписите и страните по сделката не оставяха следи за действията си.

Нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, е предвидено и за част от решенията, които се взимаха до скоро с писмен протокол от Общото събрание на ООД, а именно: приемане и изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избора на управител и придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Утежнената форма следва да се прилага, освен ако в дружествения договор изрично не е посочено, че при взимането на тези решения ще се прилага писмена форма. Решенията на Общото събрание, приети при неспазване на посочените изисквания са нищожни.

Целта на измененията е ограничаване на т.нар. кражби на фирми, станали популярни в последните години. Голям пропуск, позволяващ заобикаляне на разпоредбите, е липсата на нотариална заверка при взимане на решение на Общото събрание за приемането на нов дружествен договор или устав. Така продължава да съществува възможността договорът да се измени с протокол в  обикновена писмена форма и да се избегне последващата утежнена форма за взимане на важните и сериозните решения от събранието.

Съществено изменение е регламентирано в  глава IV – „Несъстоятелност“. Съгласно промяната в чл. 608, ал. 2 ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност, търговецът не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години, се предполага, че той не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка. В този случай търговецът се счита за неплатежоспособен, което е основание за откриване на производство по несъстоятелност. Съгласно ал. 4 на същия член неплатежоспособността се предполага,  и ако по изпълнително производство, образувано за изпълнение на влязъл в сила акт на кредитора, подал молба по чл. 625, вземането е останало изцяло или частично неудовлетворено в рамките на 6 месеца след получаване на поканата или на съобщението за доброволно изпълнение.

В контекста на препоръките на Европейската комисия е създадена изцяло нова процедура, а именно „Производство по стабилизация на търговеца“, което ще се прилага за търговци, които не са неплатежоспособни, но се намират в непосредствена опасност от неплатежоспособност. Целта е да се регламентира възможност за постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му, за да се предотврати откриването на производство по несъстоятелност. Създадена е процедура за преструктуриране на задълженията, като по този начин се дава шанс за оздравяване и стабилизация на предприятието и продължаване на дейността му. В закона подробно са уредени условията относно откриването на производството, последиците от това, план за стабилизация и неговото действие, прекратяване на производството и последиците от него. Разпоредбите, отнасящи се до стабилизацията, ще са в сила от 01.07.2017 г.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights