Висшият адвокатски съвет намали хонорарите за процесуална защита

На 25.10.2016 г. в Държавен вестник бяха публикувани последните изменения в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, според които хонорарите за процесуална защита по дела с голям материален интерес бяха намалени до 6 пъти в зависимост от цената на иска. Висшият адвокатски съвет въведе нови прагове за изчисляване на сумите след като през лятото Върховният административен съд отмени частта от Наредбата, според която възнагражденията за граждански и административни дела над 10 хил. лв. бяха фиксирани и възлизаха най-общо казано на 3 % от материалния интерес.
Положителна промяна за бизнеса има и в регулацията на делата по несъстоятелност, които работата ни показва, че за жалост стават все по-актуални. До измененията минималното възнаграждение беше еднакво за всички, без значение дали търговецът участва активно в съдебното производство или не. Новите правила предвиждат, че за изготвянето на молба за предявяване на вземането, както и за други изчерпателно изброени действия, без последващо процесуално представителство, адвокатският хонорар е наполовина. Оказва се, че ако търговец има вземане в размер на например 2 млн. лв. от дружество, което е в открито производство по несъстоятелност и има желание просто да предяви вземането си, не и да участва активно в делото, до въвеждане на промяната трябваше да плати на адвоката си над 60 хил. лв., а след измененията възнаграждението е около 16 хил. лв., т.е. приблизително 4 пъти по-малко.
Новост в регулацията на адвокатските възнаграждения е възможността да се договарят хонорари под определения минимум без санкция за това. При обслужване на болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания адвокатът вече може да определи възнаграждение под предвидения минимум, но не по-малко от ¼ от него. Очевидна е социалната насоченост на разпоредбата. С промените е дадена възможност адвокатурата да отговори на високите обществени очаквания и да подпомогне финансово определен кръг субекти, осъществяващи дейност в неограничен обществен интерес с преобладаващо обществено финансиране.
С оглед попълване на непълнотите в Наредбата и нейното прецизиране, с измененията бяха въведени минимални прагове на възнагражденията за процесуално представителство в производства по Търговския закон, Закона за обществените поръчки, Закона за собствеността, Закона за убежището и бежанците, Закона аз подпомагане на земеделските производители и др. Вече са регулирани и хонорарите за жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург и за изготвяне на преюдициални запитвания до Съда на ЕС в Люксембург.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights