Новост в ГПК – европейска заповед за запор на банкови сметки

В началото на миналата седмица Министерски съвет внесе в парламента проект на закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, който урежда процедурата по издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки. Законопроектът е изготвен във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела, който ще се прилага от 18 януари 2017 г.
Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава членка или когато съдът, разглеждащ молбата за заповед за запор, се намира в една държава членка, а банковата сметка – обект на заповедта за запор, е в друга държава членка.
Компетентен да издаде европейска заповед за запор на банкови сметки се предвижда да е първоинстанционният съд, който следва да разгледа спора по същество, ако нейното издаване се иска преди предявяване на спора /обезпечение на бъдещ иск/. Съгласно изискванията на регламента е предвидена възможност за искане за издаване на европейска заповед за запор във всяко положение на делото, включително в рамките на касационно производство.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights