Важно изменение в Закона за регистър БУЛСТАТ в сила от 04.01.2022.

В Държавен вестник бр. 94 от 03.11.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, с който са въведени промени в Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), в сила от 04.01.2022 г. Измененията целят хармонизиране на българско законодателство с принципите заложени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива. Промяната следва да доведе до гарантирането на правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряване на защита на личните данни на физическите лица при тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване.

Едно от измененията и допълненията касаят субектите по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ, а именно – физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, и други физически лица – осигурители, в т.ч. и адвокатите като самоосигуряващи се лица. То се състои в преобразуване на ЕИК за физическите лица от 10-значен в 9-значен код.

Понастоящем кодът по БУЛСТАТ на физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ). Използването на код по БУЛСТАТ на физическо лице за извършване на справки в регистъра, който представлява неговият ЕГН/ЛНЧ, крие опасност от неограничено разкриване или разпространение на лични данни.

В тази връзка с оглед защита на личните данни на посочените категории субекти е и предвиденото задължение за Агенцията по вписванията служебно да преобразува техния ЕИК от 10-значен в 9-значен код. Това ще се извърши автоматизирано чрез специален софтуер, надграждащ регистър БУЛСТАТ, в рамките на преходен период от 14 месеца от обнародването на Закона за изменение и допълнение на ЗРБ в „Държавен вестник“, т.е. до 04.01.2022 г. Считано от тази дата справките за вписани обстоятелства ще е възможно да се извършват по ЕИК на лицето, по фирмено дело и по номер на заявление или вписано обстоятелство.

Агенцията по вписванията следва автоматизирано да предоставя информация и служебно да уведомява Националната агенция за приходите и другите заинтересовани институции за връзката между стария и новия код. Също така на официалната интернет страница на регистър БУЛСТАТ е предвидена възможност за извършване на справка стар – нов код за посочената категория физически лица.

Verified by MonsterInsights