Влизат в сила важни промени в ГПК, АПК, НПК и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

В бр. 98 от 17.11.2020 г. на „Държавен вестник” бяха обнародвани промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административно-процесуалния кодекс (АПК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Закон за мерките и действията), които влизат в сила на 20.11.2020 г. Един от ключовите моменти в законовите нововъведения е регламентацията на използването на видеоконферентна връзка по време на съдебни заседания както при наличието на извънредни обстоятелства, така и при липсата на такива с цел улесняване и ускоряване на производствата.

            Законът за мерките и действията въвежда специфични правила, които ще бъдат приложими само по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след отмяната и. В хипотези на усложняване на ситуацията е регламентирано правото на административните ръководители на органите на съдебната власт да отсрочват вече насрочени производства. В тяхната дискреционна власт попада и преценката за преустановяване на провеждането на открити съдебни заседания за период не по-продължителен от 14 дни.

            От особено значение е въведената с изменението на чл. 6а от Закона за мерките и действията възможност за отлагане на дело поради поставяне под карантина заради COVID-19. Разпоредбата на чл. 6а, ал. 5 от нормативния акт постановява, че „По време на извънредната епидемична обстановка съдът може да отложи делото, ако поради болнично лечение, поставяне под задължителна карантина, изолация или прилагане на принудителни административни мерки по Закона за здравето във връзка със заболяването COVID-19 страната или нейният представител не може да се яви в съдебно заседание, като в срок до 7 дни от отпадане на причината страната или нейният представител представи съответни доказателства“. Това отново е оставено на преценката на правораздавателния орган, без да му се вменява в задължение.

            Промените предвиждат още възможността както откритите съдебни заседания, така и тези на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита от дискриминация да се провеждат дистанционно чрез пряко виртуално участие на страните. Съответната юрисдикция има задължението да уведоми страните, когато производството ще се води от разстояние. За всяко проведено по такъв начин заседание следва да се изготвя протокол, който да се публикува незабавно. В тези случаи видеозаписът върху електронен носител се прилага към делото и се пази до изтичането на срока за съхранението на последното. Освен това, ако страна по производството поиска, съобщенията и книжата могат да ѝ бъдат връчвани на посочен от нея електронен адрес, като релевантен за връчването ще се счита моментът на изпращане на потвърждение за получаване на съобщението.

            От особено значение са и другите промени с оглед обичайното използване на видеовръзката за нуждите на гражданския, административния и наказателния процес при липсата на извънредни обстоятелства. При гражданските дела всяка страна има правото да поиска участие в заседанието чрез видеоконференция, когато е лишена от възможност да се яви в съда, като същото е предвидено и по отношение на свидетелите и вещите лица. Това ще се осъществява в предназначено за целта помещение в районен съд, арест или място за лишаване от свобода в зависимост от конкретните обстоятелства по случая. Устният превод и тълкуването също ще могат да бъдат извършвани чрез видеоконференция, като преводачът или тълковникът следва да присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съответното заседание.

Verified by MonsterInsights