ВАС ще решава дали адвокатските хонорари, платени при обжалване по ЗАНН подлежат на обезщетяване

С постановление № 2/19.05.2015 г. по тълк.д. № 2/2014 г. ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС решиха, че разноските за обжалване на незаконосъобразни наказателни постановления подлежат на обезщетяване по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. Въпреки задължителния характер на документа, една година по-късно продължава да е противоречива практиката на административните съдилища по въпроса дали адвокатското възнаграждение в производството по обжалване представлява вреда, която да бъде обезщетена. Ключов момент се оказва тълкуването дали този разход на страната представлява пряка и непосредствена последица от увреждането по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ.
Въз основа на искане на Главния прокурор на Република България, депозирано в началото на м. април 2016 г., с разпореждане от 09.06.2016 г. Върховният административен съд образува тълкувателно дело № 2/2016 г. за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „При предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалване на отмяната им“.
Ако ВАС отговори положително, ще бъде преодоляна огромна празнота в законодателството.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights