Големи санкции, ако не подадем ГФО в срок до 30 юни

В края на месец юни изтича срокът за публикуване на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади за дейността на всички търговци по смисъла на Търговския закон. До скоро акционерните дружества можеха да подадат документите си до 30 юли, но с новоприетия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г., срокът е намален с един месец.
Екипът на Консултантска къща Велинов и партньори Ви информира по-рано през годината, че новите санкции за неизпълнение на задължението вече не са фиксирани, а пропорционални – от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights