ВАС отмени по-високите такси за обжалване на обществени поръчки

Върховният административен съд (ВАС) отмени като незаконно драстичното увеличение на таксите за обжалване на обществени поръчки. С решение ВАС установи серия от нарушения на ЗОП в новата тарифа – не само в процедурата по приемането ѝ, но и в големия размер на таксите, който няма нищо общо с разходите на КЗК и съда по обжалване на обществените поръчки.

Цената за обжалване на търговете преди 1 юли 2014 г. беше твърда. Ако поръчката е под прага, над който обявлението за нея се публикува в Официалния вестник на Европейския съюз, жалбата пред КЗК струваше 850 лв., ако го надвишава – 1700 лв. С новата тарифа от 1 юли 2014 г. таксата стана пропорционална – 2% от прогнозната стойност на поръчката, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв.

В решението си ВАС обявява, че при приемането на тарифата е нарушено изискването на Закона за нормативните актове срокът за становища и предложения по проекта да е най-малко 14 дни. При издаването на подзаконовия нормативен акт са допуснати и противоречия с материалноправните разпоредби. Първата е при определянето на основата за изчисляване на таксите – прогнозната стойност на обществената поръчка. Новата тарифа противоречи и на чл. 60, ал. 1 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията, тъй като при определяне на одобрените с нея такси е нарушен принципът за съответствието на тези такси с направените разходи за осъществяване на дейността, за която се събират.

Критикува се и фактът, че на новата по-висока тарифа е дадена обратна сила, защото тя не отговаря на хипотезите, в които Законът за нормативните актове по изключение допуска ретроактивност.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.
––––––––––––––
С решение от края на февруари 2016 г. петчленен състав на ВАС потвърди решението на първа инстанция от миналото лято и окончателно отмени драстичния скок на таксите за обжалване на обществени поръчки.

Verified by MonsterInsights