Подлежат ли на обезщетяване направените разноски в производства по обжалване на наказателни постановления?

На 19 май 2015 г. Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на Върховен касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховен административен съд издадоха Тълкувателно постановление № 2/2014 г. по тълк. дело № 2/2014 г., с което решиха окончателно въпроса на кой съд за подсъдни делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия на администрацията по налагане на наказания и подлежат ли на обезщетяване направените в тези производства разноски. До сега съществуваха два подхода за обезщетяване на вредите – пред административните съдилища по реда на чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорност на държавата и общините за вреди или пред гражданските съдилища по реда на чл. 49, вр. чл. 45 и сл. от Закона за задълженията и договорите. Противоречивата съдебна практика беше преодоляна с постановлението, което определи, че въпросните производства са подсъдни на административните съдилища и се разглеждат по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори

Verified by MonsterInsights