Трябва ли да се заличат всички възбрани върху имот, закупен от ЧСИ?

С разпореждане от преди няколко дни ВКС прие да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса „След извършване на публична продан на недвижим имот подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на публичната продан?“. Намесата на върховните съдии е нужна, защото в момента съществуват две задължителни за съдилищата решения на този въпрос, които се намират в пълно противоречие едно с друго. Според едното становище след успешното приключване на публичната продан всички ипотеки, възбрани и вещни тежести следва да се заличат от партидата на имота. Друг състав на ВКС пък е на мнение, че възбраната цели да запази недвижимите имоти на длъжника в неговия патримониум и представлява вещна тежест върху имота, но не е вещно право. Поради по-широкия й обхват съдиите приемат, че не попада в приложното поле на нормата на чл. 175 ЗЗД, съответно не е задължително заличаването й при публична продан.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights