Нови срокове за подаване на ГФО на всички търговски дружества

С приетия в края на миналата година Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г., законодателят отново промени срока за публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Промяната засяга най-много акционерните дружества, които вече са задължени да подадат документите си месец по-рано. Съгласно новия чл. 38 всички търговци по смисъла на Търговския закон са задължени да публикуват годишния си финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади за дейността в срок до 30 юни. В отменения вече закон срокът за акционерните дружества беше 30 юли.
Промяна има и в санкцията при неизпълнение на задължението за оповестяване на финансовите отчети. До скоро наказанието беше глоба или имуществена санкция в твърд размер. Според новия закон глобата за физическите лица остава фиксирана – от 200 лв. до 3000 лв., но за предприятията вече се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

 

автор: адв. Весела Велинова

член на екипа на КК „Велинов и партньори“

Verified by MonsterInsights