Търговската тайна е вече защитена с нов закон!

От 5-ти април 2019 г. на територията на страната вече действа закон за защита на търговската тайна. С приемането на закона е постигнато съответствие на националното законодателство с правото на Европейския съюз. Законът има за цел да защити правата на търговците върху използваните от тях търговски тайни, като им дава възможност да търсят по съдебен ред защита, в случай на нарушение.

Законът дава определение на понятието, според което „търговска тайна“ е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания:

1. представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация;

2. има търговска стойност, поради тайния си характер;

3. по отношение на нея са предприети мерки за запазването ѝ в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

Според закона, предмет на нарушение, са стоки, чийто дизайн, проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

Притежателите на търговски тайни имат право на иск срещу всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска им тайна. Искът може да бъде заведен в срок от 5 години от извършване на нарушението.

За търговците, които защитават търговските си тайни в съдебно производство е предвидена възможност да поискат от Съда обезпечителни мерки като:

1. преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна като временна мярка;

2. забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките – предмет на нарушение, вноса или износа на тези стоки, както и тяхното съхранение с тези цели;

3. задържане чрез изземване и предаване на стоките – предмет на предполагаемото нарушение, включително когато са били внесени от трети страни, така че да се предотврати тяхното пускане или движение на пазара; изземването и предаването се извършва по отношение на лицето, в което се намират, със запор;

4. забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

В случай, че със съдебното решение бъде установено неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, то Съдът следва да осъди нарушителя да плати обезщетение на ищеца, както и да наложи мерки за преустановяване на нарушението и/или унищожаване на документи, които съдържат в себе си търговската тайна.

Verified by MonsterInsights