Готови ли сте вече с вътрешните правила по ЗМИП?

В началото на месец май 2019г. изтичат сроковете за подаване на Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари от задължените по чл. 4 от ЗМИП лица до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Законодателят е предвидил сериозни административни санкции в големи размери, в случай на неспазване на сроковете за подаване.

Целта на създаването на вътрешните правила е във всяка организация да има установени ясни критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, както и да се създадат механизми за предотвратяване и защита от изпиране на пари. Наличието на вътрешни правила е част от цялостната концепция на ЗМИП за засилване контрола върху дейности и клиенти, пораждащи съмнение относно наличието на риск от изпиране на пари, чрез осведомяване и обучаване служителите на дадена организация с цел същите да могат да разкриват потенциалните рискове в тази сфера. В тази връзка всяка организация следва да създаде вътрешна система за оценка на риска и определяне рисковия профил на клиентите. Друг основен елемент относно съдържанието на вътрешните правила е определянето на механизми относно изпълнение на задълженията за изясняване произхода на средствата и източника на имуществено състояние на клиента. Тези и още много други правила следва да бъдат заложени във вътрешната организация на всяко от задължените по чл. 4 от ЗМИП лица, като всички процедури трябва да бъдат съобразени с особеностите на конкретната сфера на дейност.

Консултантска къща „Велинов и партньори” има възможността да предостави своето професионално съдействие с оглед надлежното изпълнение на посоченото задължение, затова не се колебайте да ни потърсите. Ще получите навременно, професионално и коректно отношение.

Verified by MonsterInsights