Стартира електронната платформа за възлагане на обществени поръчки (ЦАИС ЕОП)

На 07.11.2019 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет беше публикуван проект на постановление за приемане на график за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП (ЦАИС ЕОП). Всички заинтересовани лица могат да отправят предложения и коментари по проекта до 08.12.2019 г., когато приключва обществената консултация.

Графикът предвижда два етапа за започване на работа с Централизираната електронна платформа:

Първият етап стартира на 01.01.2020 г., от която дата се предвижда електронното възлагане на обществените поръчки чрез платформата (в това число и електронно подаване на оферти за участие) за следните групи възложители:

 а) възложителите от централната администрация на изпълнителна власт, а именно: министър-председателят, министрите, председателите на държавните агенции, председателите на държавни комисии и изпълнителните директори на изпълнителните агенции.

б) втората група обхваща няколко възложители, избрани между кметовете на големи общини, които, според мотивите на МС, са водещи през последните години по броя на възлаганите от тях обществени поръчки: кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара Загора, община Благоевград, община Бургас и община Русе;

в) третата група е от представители на секторните възложители, които отново са подбрани между тези, с най-голям опит, определен на база броя на възложените обществени поръчки, а именно „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, „Мини Марица – изток“ ЕАД, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

 От 01.04.2020 г. започва вторият етап от работата с електронната платформа и при него всички останали възложители по ЗОП също се задължават да възлагат обществени поръчки чрез централизираната електронна платформа. В частност в проекта това са следните групи възложители:

 а) възложителите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки, които не са посочени в т. 1:

президентът на Република България, председателят на Народното събрание, омбудсманът на Република България, управителят на Българската народна банка, председателят на Конституционния съд на Република България, административните ръководители на органите на съдебна власт, които управляват самостоятелни бюджети, както и административните ръководители на прокуратурите в страната; областните управители; кметовете на общини, на райони, на кметства, както и кметските наместници, когато са разпоредители с бюджет; ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, включително обособени структури на органите на изпълнителната власт, когато са юридически лица и разпоредители с бюджет; представляващите публичноправните организации; ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации; представляващите лечебните заведения – търговски дружества по чл. 36 – 37 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и/или общините, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители; обединенията на възложители по ал. 2, т. 1 – 16; секторните възложители;

б) ръководителите на централни органи за покупки, създадени за задоволяване на потребностите на публични възложители – относно изпълнението на задълженията по чл. 35 и 36 от Закона за обществените поръчки, а именно –  за публикуване на информацията в ОВ на ЕС и в РОП.

в) възложителите по чл. 6, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, а именно възложителите ad hoc, които извършват строителство с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 10 000 000 лв. или свързани с такова строителство услуги с прогнозна стойност по-голяма или равна на 430 000 лв., пряко финансирани с повече от 50 на сто с публични средства.

Според доклада на МС, критериите за разпределянето на групите възложители в графика за поетапно въвеждане на централизираната електронна платформа са свързани с тяхната активност и придобития от тях опит при организиране и провеждане на обществени поръчки. Значение е отдадено и на обстоятелството, че първата вълна възложители вече са преминали обучения, а с оглед тяхното местоположение биха били подпомагани по-ефективно при евентуални затруднения при първоначалното използване на платформата. Като мотиви за подобно поетапно въвеждане на работата с платформата са въведени и съображения относно оптималното натоварване на платформата и осигуряване на нейното стабилно функциониране с оглед минимизиране на евентуални рискове от забавяне на поръчките при използването й от всички възложители.

Повече информация относно провежданата в срок до 08.12.2019 г. обществена консултация може да бъде открита на следния електронен адрес: http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4765.

В рамките на обществената консултация, могат да бъдат изпращани бележки и коментари на следните електронни адреси: p.dimitrova@aop.bg и cfcu@minfin.bg.

Verified by MonsterInsights