Наемане на работници от трети страни /извън ЕС/

С развиващите се процеси на глобализация в света, все по-актуален става въпросът за командироването на работници от трети страни. У нас този въпрос е уреден със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/ и правилника за прилагането му.

Предвидената в закона процедура дава възможност на българските работодатели да се възползват от услугите на професионалисти от държави, които не са членки на Европейския съюз. Работниците могат да бъдат командировани в България краткосрочно – за срок до 3 месеца, както и дългосрочно – за срок до 1 година. В зависимост от продължителността на заетостта законът предвижда две отделни процедури, които се развиват пред Агенцията по заетостта. 

  • Достъп до пазара на труда на дългосрочно командировани работници от трети страни. 

Първата стъпка е подаване на искане от местен работодател, приемащ на работа командирован или изпратен работник или служител от трета държава. Необходимите документи и детайлната регламентация на процедурата са описани изчерпателно в Правилника за прилагане на ЗТМТМ.

На основание направеното искане Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава разрешение за работа. След получаване на разрешение за работа, чуждестранният работник следва да се сдобие и с разрешение и за продължително пребиваване съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България от Министерството на вътрешните работи. 

Разрешението за работа се издава за срок от една година, може да бъде продължен по изключение с до 12 месеца, ако дейността изисква превишаване на първоначално обявената продължителност. 

  • Достъп до пазара на труда на краткосрочно командировани работници от трети страни. 

Работници – граждани на трети държави, командировани в Република България от чуждестранния си работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца, могат да изпълняват определени задачи без разрешение за работа и въз основа на еднократна регистрация на заетостта в Агенция по заетостта. Разрешението може да бъде удължено за срок до 6 месеца, ако дейността изисква превишаване на първоначално обявената продължителност.

Процедурата е регистрационна, не е предвидено издаване на изрично разрешение на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда на конкретните чужденци.

Документите за регистрация на заетостта са изчерпателно посочени в чл. 31, ал. 1 от Правилника. Те се подават от местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от трета държава. В 10-дневен срок от подаване на декларацията за осъществяване на краткосрочна заетост, се извършва регистрацията на заетостта на командирования работник, като същата се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, като на вносителя се връща заверен екземпляр.

Чужденците следва незабавно да подадат в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България съответните документи за получаване на виза за целите на краткосрочното командироване, когато такава се изисква.

Процедурата завършва с уведомяване на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в седемдневен срок от действителното започване на дейност.

Verified by MonsterInsights